button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-07-05 09:58:20

Uchwała Nr VI/177/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie skargi A. W. na Dyrektora Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Elblągu więcej...

2019-07-05 09:56:56

Uchwała Nr VI/176/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląg na prawach powiatu, od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-07-05 09:55:27

Uchwała Nr VI/175/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku więcej...

2019-07-05 09:53:58

Uchwała Nr VI/174/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na wschód od ulicy Wschodniej w Elblągu więcej...

2019-07-05 09:50:36

Uchwała Nr VI/173/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg w zakresie koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego oraz zasad obsługi komunikacyjnej więcej...

2019-07-05 09:45:46

Uchwała Nr VI/172/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy-miasta Elbląg dla terenu przy ulicy Lotniczej więcej...

2019-07-05 09:43:07

Uchwała Nr VI/171/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie udzielenia w 2019r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdującym się na terenie Gminy Miasto Elbląg więcej...

2019-07-05 09:33:57

Uchwała Nr VI/170/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Elblągu, na terenie dzielnicy Modrzewina-Południe więcej...

2019-07-05 09:31:13

Uchwała Nr VI/169/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych położonych w kompleksie Terkawka w Elblągu więcej...

2019-07-05 09:29:37

Uchwała Nr VI/168/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Elblągu przy ul. Strumykowej 48 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej więcej...

2019-07-05 09:28:11

Uchwała Nr VI/167/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Elblągu przy ul. Żeglarskiej 36 wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości gruntowej więcej...

2019-07-05 09:26:53

Uchwała Nr VI/166/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszone kandydatury na ławników do Sądu Okręgowego i Sądu Rejonowego w Elblągu na kadencję 2020-2023 więcej...

2019-07-05 09:25:19

Uchwała Nr VI/165/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie uzgodnienia wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych w obrębie jednego z grupy trzech drzew gatunku dąb szypułkowy, stanowiącego pomnik przyrody Nr 312/1973, znajdującego się na terenie nieruchomości przy ul. Bartniczej 1d w Elblągu, na działce ewidencyjnej Nr 430, obręb 5 więcej...

2019-07-05 09:23:41

Uchwała Nr VI/164/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Elbląg w spółkach więcej...

2019-07-05 09:21:54

Uchwała Nr VI/163/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, która zostanie utworzona przez Gminę Miasto Elbląg z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie więcej...

2019-07-05 09:13:08

Uchwała Nr VI/162/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę Miasto Elbląg z Agencją Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie więcej...

2019-07-05 09:11:34

Uchwała Nr VI/161/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2024” więcej...

2019-07-05 09:10:07

Uchwała Nr VI/160/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie przyjęcia „Programu profilaktycznego przeciwko zakażeniom pneumokokowym wśród mieszkańców Elbląga po 65 roku życia z grupy ryzyka” więcej...

2019-07-05 09:08:28

Uchwała Nr VI/159/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu więcej...

2019-07-05 09:05:06

Uchwała Nr VI/158/2019 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 czerwca 2019 r.


w sprawie zatwierdzenia regulaminu działalności Rady Społecznej Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |