button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-01-09 10:29:52

Uchwała_Nr XII/210/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Modrzewiny - Południowy-Zachód w Elblągu. więcej...

2007-12-28 13:49:48

Uchwała_Nr XII/222/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ul. Związku Jaszczurczego 22. więcej...

2007-12-28 13:47:13

Uchwała_Nr XII/221/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie wyrażenia zgody nazbycie niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Elblągu, na terenie Dzielnicy Mieszkaniowej Modrzewina - Północ. więcej...

2007-12-28 13:44:16

Uchwała_Nr XII/220/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie ze Skarbem Państwa umowy zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Elblągu. więcej...

2007-12-28 13:26:54

Uchwała_Nr XII/219/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za nieruchomość oddaną w trwały zarząd Zarządowi Zieleni Miejskiej w Elblągu. więcej...

2007-12-28 13:20:45

Uchwała_Nr XII/218/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta Elbląg. więcej...

2007-12-28 12:55:05

Uchwała_Nr XII/217/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. więcej...

2007-12-28 12:52:21

Uchwała_Nr XII/216/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


Zmieniajaca uchwałę Nr IV/77/2007 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007. więcej...

2007-12-28 12:45:33

Uchwała_Nr XII/215/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2007-12-28 11:53:27

Uchwała_Nr XII/214/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2007 rok. więcej...

2007-12-28 11:49:53

Uchwała_Nr XII/213/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. więcej...

2007-12-28 11:48:03

Uchwała_Nr XII/212/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Krasny Las Północny-Zachód w Elblągu. więcej...

2007-12-28 11:45:43

Uchwała_Nr XII/211/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy mieszkaniowej Modrzewina - Północ część I w Elblągu. więcej...

2007-12-28 11:32:36

Uchwała_Nr XII/209/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg. więcej...

2007-12-28 11:29:21

Uchwała_Nr XII/208/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


Zmieniająca uchwałę Nr XXIX/726/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na prefinansowanie. więcej...

2007-12-28 11:26:17

Uchwała_Nr XII/207/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


Zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. więcej...

2007-12-28 11:22:38

Uchwała_Nr XII/206/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości. więcej...

2007-12-28 11:19:08

Uchwała_Nr XII/205/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2007 r.


W sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |