button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2008-12-29 11:45:09

Uchwała Nr XIX/403/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie realizacji przedsięwzięcia pn. "Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblagu". więcej...

2008-12-29 11:41:44

Uchwała Nr XIX/402/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie skargi mieszkańców miasta Elbląg na zaniedbania i nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy administracji państwowej w Elblagu a także Prezydenta Miasta Elbląg. więcej...

2008-12-29 11:38:12

Uchwała Nr XIX/401/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie przejęcia na własność Gminy Miasto Elbląg pojazdów, które uznaje się za porzucone z zamiarem wyzbycia się. więcej...

2008-12-29 11:35:58

Uchwała Nr XIX/400/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie obniżenia bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości lokalowej nr A położonej w Elblagu przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, w budynku wpisanym do rejestru zabytków. więcej...

2008-12-29 11:32:27

Uchwała Nr XIX/399/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2008-12-29 11:29:17

Uchwała Nr XIX/398/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie uchwalenia Programu współpracy mopiędzy samorządem miasta Elbląga a podmiotami prowadzacymi działalność pożytku publicznego na rok 2009. więcej...

2008-12-29 11:26:41

Uchwała Nr XIX/397/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elblag na 2009 rok. więcej...

2008-12-29 11:24:22

Uchwała Nr XIX/396/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2008-12-29 11:21:04

Uchwała Nr XIX/395/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie "Elblaskiego programu na rzecz osób starszych na lata 2009-2013". więcej...

2008-12-29 11:19:10

Uchwała Nr XIX/394/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę Nr XIII/244/2008 z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przystapienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego na południe od ulicy Żuławskiej w Elblagu więcej...

2008-12-29 11:16:06

Uchwała Nr XIX/393/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Północ w Elblagu. więcej...

2008-12-29 11:06:55

Uchwała Nr XIX/392/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg. więcej...

2008-12-29 11:00:23

Uchwała Nr XIX/391/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie prowadzenia badań naukowych nad dziejami Elblaga w okresie od 1945 do 1998 roku i przygotowania wydawnictwa naukowego zawierajacego historię miasta dotyczącą wszystkich dziedzin życia. więcej...

2008-12-29 10:57:33

Uchwała Nr XIX/390/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie zmian do Statutu Miasta Elbląg. więcej...

2008-12-29 10:56:17

Uchwała Nr XIX/389/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląga, które nie wygasają z upływem roku budżtowego oraz przyjęcia planu finansowego wydatków, przeznaczonych na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej. więcej...

2008-12-29 10:52:20

Uchwała Nr XIX/388/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elblaga na 2008 r. więcej...

2008-12-29 10:50:44

Uchwała Nr XIX/387/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na 2008 r. więcej...

2008-12-29 10:48:21

Uchwała Nr XIX/386/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


W sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2009. więcej...

2008-12-29 10:45:02

Uchwała Nr XIX/385/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18 grudnia 2008 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Miasta Elbląg więcej...

2008-12-04 14:22:09

Uchwała Nr XVIIIA/384/2008 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 listopada 2008 r.


W sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |