button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-01-10 13:09:07

Uchwała Nr XX/543/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie cen biletów za przejazdy osób i przewóz bagażu oraz innych opłat obowiązujących w środkach komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gminy sąsiadujacych. więcej...

2013-01-10 13:01:39

Uchwała Nr XX/542/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie nadania statutu Muzeum Archeologiczno-Historycznemu w Elblagu. więcej...

2013-01-10 13:00:07

Uchwała Nr XX/541/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie powołania członków komisji stałych Rady Miejskiej w Elblagu. więcej...

2013-01-10 12:57:11

Uchwała Nr XX/540/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie utworzenia spółki "Pętla Żuławska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. więcej...

2013-01-10 12:55:30

Uchwała Nr XX/539/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg Miastem na Prawach Powiatu a Powiatem Elbląskim w sprawie wysokości, terminu i zasad przekazywania dotacji celowej na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Powiatowego Urzedu Pracy w Elblągu. więcej...

2013-01-09 15:33:43

Uchwała Nr XX/538/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie przystapienia Gminy Miasta Elbląg do realizacji projektu "Już potrafię - ECDL to proste" Priorytetu IX: "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.6 "Upowszechnienie uczenia dla dorosłych", Poddziałanie 9.6.2 "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. więcej...

2013-01-09 15:27:11

Uchwała Nr XX/537/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2013-01-09 15:25:41

Uchwała Nr XX/536/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Browarnej 79a w Elblągu. więcej...

2013-01-09 15:23:37

Uchwała Nr XX/535/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie sprostowania błędu pisarskiego zawartego w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/503/2012 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Elbląga. więcej...

2013-01-09 15:20:08

Uchwała Nr XX/534/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży nieruchomości gruntowych wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. więcej...

2013-01-09 15:18:01

Uchwała Nr XX/533/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego, położonego w budynku przy ul. Robotniczej 10-12 w Elblagu wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości. więcej...

2013-01-09 15:15:21

Uchwała Nr XX/532/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Elbląg na lata 2007-2020". więcej...

2013-01-09 15:13:31

Uchwała Nr XX/531/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elblągna 2013 rok. więcej...

2013-01-09 15:11:53

Uchwała Nr XX/530/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniajaca uchwałę w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Elbląg na 2012 rok. więcej...

2013-01-09 15:09:44

Uchwała Nr XX/529/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniająca Statut Elbląskiego Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu. więcej...

2013-01-09 15:08:11

Uchwała Nr XX/528/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miasto Elbląg i Gminą Elbląg dotyczacego świadczenia pomocy mieszkańcom Gminy Elbląg przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Elblagu przy ul. Saperów 14d prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Elbląg. więcej...

2013-01-09 15:04:43

Uchwała Nr XX/527/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatnosci za pobyt w Domu dla Bezdomnych im. Św. Brata Alberta w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 49. więcej...

2013-01-09 15:02:25

Uchwała Nr XX/526/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Śródmieście-Północ w Elblagu we fragmencie obejmującym obszar zawarty między ulicą 12 Lutego, Aleją Armii Krajowej i ulicami Winną, Kręgielną, Królewiecką. więcej...

2013-01-09 14:53:19

Uchwała Nr XX/525/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


W sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu skrzyżowania ulic Mazurskiej i Odrodzenia w Elbląg. więcej...

2013-01-09 14:41:38

Uchwała Nr XX/524/2012 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 28 grudnia 2012 r.


Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2012. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |