button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-01-19 10:11:30

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.01.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie złożony w dniu 12.01.2021 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce nr 932 (obr. 4) położonej przy ulicy Tarnowskiej w Elblągu. więcej...

2021-01-18 13:36:32

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.01.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.43.2020.DC z dnia 15.01.2021 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 684/4 i 684/7 (obr. 17) w obrębie Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2021-01-14 08:44:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.01.2021 r.


zawiadamiam, że na wniosek zarządcy drogi - Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Budowa połączenia drogowego pomiędzy ulicą Akacjową i Lotniczą w Elblągu - droga powiatowa klasy Z” zlokalizowanej na działkach nr 20/58, 21, 22/8, 38/2, 38/8, 38/11, 38/19, 38/20, 38/22, 38/24, 38/32, 38/34, 38/41, 38/42, 58/1, 58/3, 59/1, 60/13, 60/14; 60/15, 70 (obręb 23), 193 (obręb 24)i zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości: działka nr 22/8 o pow. 0,6563 ha, (obręb nr 23). więcej...

2020-12-31 12:20:59

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.12.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie działki nr 108/304 obręb 20 przy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2020-12-23 10:09:00

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.12.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej na terenie obejmującym działki nr: 684/4, 684/7 obręb 17 przy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2020-12-20 09:44:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.12.2020


o przystąpieniu do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2020-12-18 13:42:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.12.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek p. Krzysztofa Miernik została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.41.2020.MS z dnia 18.12.2020r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr: 907/2, 920 (obr. 17) przy ul. Sadowej w Elblągu. więcej...

2020-12-15 11:05:53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.12.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek PBO EKOBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Ostródzie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie obejmującym działki nr: 74, 73/1 obr. 19 oraz działkę nr 1/3 obr. 20 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2020-12-08 10:32:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.12.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Olsztynie, została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.39.2020.DC z dnia 04.12.2020 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na działkach nr: 56/10, 56/27, 56/35 (obr. 20) przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2020-11-30 13:55:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.11.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 27.11.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.40.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie działki nr 74 obr. 19 przy ul. Łęczyckiej w Elblągu. więcej...

2020-11-26 22:48:27

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 23.11.2020 r.


Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla aktualizacji dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elbląskiego Obszaru Funkcjonalnego/Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych” więcej...

2020-11-26 15:16:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.11.2020 r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr: 907/2, 920 obręb 17 w rejonie ul. Sadowej w Elblągu. więcej...

2020-11-05 12:07:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.11.2020


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział  w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: więcej...

2020-11-03 11:31:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2020


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: więcej...

2020-10-30 08:10:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2020


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego działki 5, 6, 7, 8 i 9 obręb 4 przy ulicy Ogólnej w Elblągu więcej...

2020-10-23 07:53:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.10.2020


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Fabryczna-Zachód w Elblągu więcej...

2020-10-06 13:31:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek DomPro Kaszubowski, Janowski, Dominiak Sp. J. z/s w Elblągu, w dniu 05.10.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.38.2020.JL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na fragmencie działki drogowej nr 54 obr. 20 przy ul. Okólnik w Elblągu. więcej...

2020-10-05 13:58:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.10.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, w dniu 01.10.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.36.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV na terenie działki nr 777 i 907/2 obr. 17 przy ul. Kolejowej - Sadowej w Elblągu. więcej...

2020-09-24 11:12:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 21.09.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.35.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 86/4 obr. 11 przy ul. Brzeskiej w Elblągu. więcej...

2020-09-24 11:09:07

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 24.09.2020 r.


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 21.09.2020 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.33.2020.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia dla zasilania ogólnodostępnej stacji ładowania samochodów elektrycznych na terenie działki nr 420/8 obr. 3 przy ul. Robotniczej w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>