button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-06-18 15:50:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr: 218/25, 242/1, 242/3, 242/10, 256/1 (obr. 22) przy ul. Skrzydlatej w Elblągu. więcej...

2019-06-18 15:01:24

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.11.2019.JL z dnia 18.06.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinka sieci elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 8, 7/9 i 7/7 (obr. 32) położonym w rejonie ulicy Nizinnej w Elblągu. więcej...

2019-06-18 14:55:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2019 rok


zawiadamiam o wydanym postanowieniu o sprostowaniu omyłki pisarskiej w decyzji Prezydenta Miasta Elbląga ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego znak: DUA-U.6733.15.2019.JL z dnia 31.05.2019 r. w następujący sposób: 1. Wymieniony na pierwszej stronie ww. decyzji numer działki: „110/2”, podany jako adres inwestycji, zastępuje się numerem: „110/3”. 2. W punkcie nr 1 warunków ustalających lokalizację inwestycji celu publicznego, na pierwszej stronie ww. decyzji, numer działki „110/2” zastępuje się numerem „110/3”. więcej...

2019-06-18 09:39:36

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.06.2019 rok


zawiadamiam, że zmieniony został - złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie - wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV w rejonie ul. Słonecznej i Starowiejskiej w Elblągu. Zmieniony wniosek obejmuje następujące działki ewidencyjne: 12/49, 27, 24/1, 25, 41/2, 12/29, 95, 15/2, 72, 24/2, 41/1, 12/3 obręb 16. więcej...

2019-06-17 13:47:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 14.06.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.14.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr 16/24 (obr. 28), 334/1 (obr. 29) przy ul. Królewieckiej w Elblągu. więcej...

2019-06-17 09:40:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr: 5/150, 5/62, 71, 10/1, 10/3, 10/4 (obr. 23) przy ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2019-06-14 12:54:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 14.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 27.05.2019 r., zmieniony w dniu 12.06.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 56/38, 57/3, 57/4, 57/5, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 54/12, 57/13, 57/14, 57/15, 57/16, 57/17, 57/18, 57/19, 57/20, 57/21, 57/23, 57/25, 57/26, 57/27, 57/28 i 66/18 (obr. 20) położonym w obrębie ulic: Okólnik i Rawskiej w Elblągu. więcej...

2019-06-12 10:31:35

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na działce nr 177/3 obręb 11 przy ul. Płk. Stanisława Dąbka w Elblągu. więcej...

2019-06-11 14:50:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 1266/1, 303/8 obręb 4 przy ul. M. Konopnickiej w Elblągu. więcej...

2019-06-07 10:17:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.06.2019 rok


informuję, że w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu Rep. 263/ZP z dnia 28.03.2019 r. w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania, wyznacza się 7 – dniowy termin (od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia) do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie wolnostojącej wieży o wysokości do 62 m dla potrzeb stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży na części działki nr 468 (obręb 27) położonej przy ul. Witkiewicza w Elblągu. więcej...

2019-06-03 13:26:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.06.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.16.2019.JL z dnia 31.05.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN - 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 214/2, 214/17, 198/1, 177/3 i 190 (obr. 11) położonym w obrębie ulic: Płk. Stanisława Dąbka oraz Robotniczej w Elblągu. więcej...

2019-05-31 09:45:01

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA z/s w Gdańsku, Oddział w Olsztynie ul. Tuwima 6, w dniu 30.05.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.13.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV na działkach nr 86, 87, 89/3, 89/4, 89/5, 89/6 obręb 20 przy ul. Piotrkowskiej w Elblągu. więcej...

2019-05-29 09:58:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 23.05.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 391/7, 451/1, 451/2, 457/2, 515 i 516/3 (obr. 10) położonym w obrębie ulic: Żeglarskiej i Owocowej w Elblągu. więcej...

2019-05-27 14:32:46

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 27.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S. A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie, złożony w dniu 21.05.2019 r., uzupełniony w dniu 23.05.2019 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV na terenie obejmującym działki nr: 112 i 303/7 (obr. 4) położonym w obrębie ulicy Ogólnej w Elblągu. więcej...

2019-05-23 14:01:29

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.05.2019 rok


o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu „Śródmieście Wschód” w Elblągu więcej...

2019-05-22 11:34:02

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 22.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie, zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na działkach nr: 12/49, 27, 24/1, 25, 41/2, 12/29, 95, 15/2, 72, 13, 26, 28, 12/12, 12/13, 12/14, 12/15, 12/16, 12/17, 24/2, 41/1, 12/2, 12/1, 12/3, 12/28, 12/24, 82/2, 12/40, 82/1, 12/41, 96, 81/1, 81/2, 80, 79, 78, 71, 73 obr. 16 przy ul. Słonecznej i Starowiejskiej w Elblągu. więcej...

2019-05-21 12:19:14

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 21.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek P4 sp. z o. o. w Warszawie, w dniu 20.05.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.4.2019.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na istniejącym budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Fromborskiej 3 w Elblągu (dz. nr 747 obr. 5). więcej...

2019-05-21 12:12:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.05.2019 r.


Zawiadamiam, że zmieniony został - złożony przez Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Olsztynie - wniosek w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Cichej, Bosmańskiej, Żeglarskiej, Pionierskiej w Elblągu. więcej...

2019-05-16 10:00:12

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 16.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddziału w Olsztynie została wydana decyzja znak:DUA-U.6733.10.2019.JL z dnia 14.05.2019 r. ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie odcinków sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15 kV na terenie obejmującym działki nr: 884/6, 884/29 (obr. 17) oraz działki nr: 16, 33, 47, 48 i 67/2 (obr.24) położonym w obrębie ulicy Alei Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2019-05-08 09:44:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 07.05.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Energa Operator SA w Gdańsku Oddział w Olsztynie, w dniu 07.05.2019 r. została wydana decyzja znak: DUA-U.6733.9.2019.DC o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na terenie działek nr: 673, 678/2, 679, 680, 681, 683/3, 683/5, 683/6, 683/7, 683/8 obręb 17 przy ul. Grottgera w Elblągu. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>