button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-03-27 13:25:50

Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu

Urząd Miejski w Elblągu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Elblągu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Jacek Boruszka.
 • E-mail: din@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 62

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Urząd Miejski w Elblągu
 • Adres: 82-300 Elbląg ul. Łączności 1
 • E-mail: umelblag@umelblag.pl
 • Telefon: 55 239 30 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1
  Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Łączności oraz od ul. Kosynierów Gdyńskich. W budynku są dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea. Wejście od ul. Kosynierów Gdyńskich jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika. Wejście główne do budynku od ul. Łączności nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem znajduje się oznakowany przycisk przyzywowy do kontaktu osoby niepełnosprawnej potrzebującej pomocy z pracownikiem ochrony, który udziela pomocy w dotarciu do wejścia dla niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze oraz na III piętrze. Przed budynkiem wyznaczono 7 miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. (3 miejsca bezpośrednio przy wejściu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kosynierów Gdyńskich) Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku, w biurze obsługi klienta, zainstalowany jest system umożliwiający zdalne, bezpłatne skorzystanie z usług tłumacza migowego w godzinach pracy urzędu.

 2. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Kosynierów Gdyńskich 42
  Do budynku prowadzi 1 wejście. Wejście do budynku jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem z poziomu chodnika. W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia. W budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Bezpośrednio przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Miejsca parkingowe (3 miejsca) znajdują się w odległości ok. 30m - przy wejściu do budynku głównego Urzędu dla osób niepełnosprawnych od strony ul. Kosynierów Gdyńskich. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 3. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Trybunalska 7
  Budynek przeznaczony do modernizacji – wyłączony z użytkowania.

 4. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 2
  Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma wind. (budynek dwukondygnacyjny). Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na I parterze – toaleta nie jest przystosowana dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 5. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Jaśminowej 11
  W budynku nie ma wind - budynek parterowy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Wejście od strony parkingu jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia w których załatwiane są sprawy klientów. W budynku nie ma toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych usytuowane bezpośrednio przy wejściu dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 6. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Orzeszkowej 2
  Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody oraz winda/platforma przyschodowa dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Budynek dwukondygnacyjny, wyposażony w windę. Wszystkie pomieszczenia i korytarze dostępne dla osób na wózkach. Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się toaleta wraz z natryskiem przystosowana dla osób niepełnosprawnych na I piętrze. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 7. Budynek: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Czerwonego Krzyża
  Do budynku prowadzi 1 wejście. Do wejścia prowadzą schody nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. W budynku nie ma wind. (budynek dwukondygnacyjny) – brak dostępności dla osób poruszających się na wózkach. Przed budynkiem wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w języku Braillea, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

 8. Budynek główny: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Stary Rynek 25 (Ratusz Staromiejski)
  Do budynku prowadzą 2 wejścia: - wejście główne od ul. Stary Rynek oraz wejście techniczne od ul. Rzeźnickiej.
  Wejście od ul. Stary Rynek jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach z bezpośrednim dostępem do windy z poziomu chodnika.
  W budynku są dwie windy przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz osób niewidomych i słabowidzących - komunikaty głosowe oraz oznaczenie przycisków na tablicy sterującej w języku Braillea.
  Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.
  Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na wszystkich piętrach.
  Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na poziomie -1 oraz na II piętrze.
  Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych w strefie płatnego parkowania usytuowane, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Urzędu, w odległości ok 30m od wejścia do budynku.
  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
  W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  Brak możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Informacje dodatkowe

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.03.2020 13:25
Data aktualizacji: 11.04.2024 14:24
Liczba wyświetleń: 5813

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Deklaracja dostępności 31.03.2023 12:59 Marcin Jacek Kownacki
2 Deklaracja dostępności 31.03.2022 12:26 Marcin Jacek Kownacki
3 Deklaracja dostępności 31.03.2022 12:23 Marcin Jacek Kownacki
4 Deklaracja dostępności 31.03.2021 08:40 Marcin Jacek Kownacki
5 Deklaracja dostępności 15.03.2021 14:57 Marcin Jacek Kownacki
6 Deklaracja dostępności 30.03.2020 08:25 Marcin Jacek Kownacki
7 Deklaracja dostępności 30.03.2020 08:15 Marcin Jacek Kownacki
8 Deklaracja dostępności 29.03.2020 23:29 Marcin Jacek Kownacki
9 Deklaracja dostępności 27.03.2020 13:25 Marcin Jacek Kownacki