button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-08-23 12:36:20

Dane teleadresowe


Urząd Miejski w Elblągu
 
ul. łączności 1
82-300 Elbląg

Centrala : +48 (55) 239 3000 , +48 (55) 235 3536
        Fax : +48 (55) 235 3555 , +48 (55) 239 3330


umelblag@umelblag.pl

http://www.umelblag.pl 


http://um-elblag.samorzady.pl
 

                                                         
                                         Elektroniczna Skrzynka PodawczaGodziny pracy Urz
ędu

poniedziałek     7:30 - 15:30
wtorek              7:30 - 16:30
środa               7:30 - 15:30  
czwartek          7:30 - 15:30
piątek              7:30 - 14:30

Referat Obsługi Kierowców przy Placu Dworcowym 4 obsługuje interesantów:
- codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 16:00

 

Kasa Urzędu czynna jest:
Poniedziałek      08.00 - 15.00
Wtorek             08.00 - 16.00
środa               08.00 - 15.00
Czwartek          08.00 - 15.00
Piątek              08.00 - 14.00Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868).

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z wykluczeniem, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7) Posiada Pani/Pan w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl

2) Dane osobowe w zbiorze Monitoring wizyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu przetwarzane są
w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia będącego własnością Urzędu,
na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe oraz tereny wokół budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, ul. Stary Rynek 25 , ul. E. Orzeszkowej 2, ul. Jaśminowej 11.

3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji, a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu kolejnymi nagraniami lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.

5) Posiada Pani/Pan prawo złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Inspektor Ochrony Danych:

Piotr Tulski
kontakt: e-mail iod@umelblag.pl, tel. 55 239 33 28,
Nieodpłatna pomoc prawnaINFORMACJA O RACHUNKACH BANKOWYCH, TERMINACH I SPOSOBIE UISZCZANIA PODATKÓW ORAZ OPłAT 


Dane do faktury
:
Gmina Miasto Elbląg
ul. łączności 1, 82-300 Elbląg
NIP: 578-305-14-46
REGON: 170747715


 
Wykonując obowiązek wynikający z ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych Urząd Miejski zapewnia zainteresowanym osobom nieodpłatny dostęp do aktów prawnych za pomocą stanowiska komputerowego, które mieści się na  Sali Obsługi Interesantów (parter) i jest dostępne w godzinach pracy Urzędu.


BIP jednostek oświatowychInformacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 23.08.2004 11:36
Data aktualizacji: 31.12.2018 08:32
Liczba wyświetleń: 2906885

1 |