button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2018-01-15 11:32:30

Zarządzenie Nr 24 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. więcej...

2018-01-15 11:31:26

Zarządzenie Nr 23 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia. więcej...

2018-01-12 10:22:37

Zarządzenie Nr 22 z 2018 r.


w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej przy ul. Żyrardowskiej w Elblągu. więcej...

2018-01-12 09:29:07

Zarządzenie Nr 21 z 2018 r.


w sprawie nabycia na rzecz Gminy Miasto Elbląg niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Żyrardowskiej w Elblągu. więcej...

2018-01-12 09:27:55

Zarządzenie Nr 20 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz najemców oraz udzielenia bonifikat od ceny sprzedaży lokali. więcej...

2018-01-12 09:26:07

Zarządzenie Nr 19 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych. więcej...

2018-01-12 09:24:45

Zarządzenie Nr 18 z 2018 r.


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości. więcej...

2018-01-12 09:23:13

Zarządzenie Nr 17 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-01-12 09:21:48

Zarządzenie Nr 16 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-01-12 09:20:33

Zarządzenie Nr 15 z 2018 r.


w sprawie powołania Zespołu Koordynacji Projektu pn. "Modernizacja szkolnictwa zawodowego w Elblągu - etap II" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. więcej...

2018-01-11 14:02:33

Zarządzenie Nr 14 z 2018 r.


w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej w 2018 roku pn.: "Program profilaktyczny przeciw zakażeniom pneumokokowym wśród dzieci urodzonych w 2015-2016 roku z terenu miasta Elbląga". więcej...

2018-01-09 12:54:21

Zarządzenie Nr 13 z 2018 r.


w sprawie powołania składu komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Nr 8 w Elblągu. więcej...

2018-01-09 12:51:14

Zarządzenie Nr 12 z 2018 r.


w sprawie systemu organizacji i prowadzenia działalności kontrolnej Urzędu Miejskiego w Elblągu. więcej...

2018-01-05 08:52:15

Zarządzenie Nr 11 z 2018 r.


w sprawie sporządzenia i ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia. więcej...

2018-01-05 08:50:45

Zarządzenie Nr 10 z 2018 r.


w sprawie pozamilitarnych przygotowań obronnych na terenie miasta Elbląg w 2018 roku. więcej...

2018-01-05 08:48:31

Zarządzenie Nr 9 z 2018 r.


w sprawie opracowania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miastu Elbląg na rok 2018, w oparciu o przyznane dotacje z budżetu państwa oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa. więcej...

2018-01-04 13:04:41

Zarządzenie Nr 8 z 2018 r.


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu i materiałów Obrony Cywilnej stanowiących mienie Skarbu Państwa i sprawozdawczości za rok 2017. więcej...

2018-01-03 14:22:01

Zarządzenie Nr 7 z 2018 r.


w sprawie udzielenia poręczenia spłaty wierzytelności Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2018-01-03 14:19:51

Zarządzenie Nr 6 z 2018 r.


w sprawie przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych oraz samorządowego zakładu budżetowego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. więcej...

2018-01-03 10:14:23

Zarządzenie Nr 5 z 2018 r.


w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowych Gminy Miasto Elbląg, służebnościami przesyłu na rzecz Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Olsztynie. więcej...

1 | 2 |