button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-07-14 09:08:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.07.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.15.2015.JL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej w ramach zadania pod nazwą "Skojarzenie pracy ujęcia wody Szopy z ujęciem wody Malborska"(budowa wodociągu łączącego magistralę wodociągową DN 800 mm Szopy – Elbląg przy ul. Warszawskiej z ujęciem wody Malborska przy ul. Malborska – Junaków w Elblągu). więcej...

2015-06-29 08:03:22

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.06.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.12.2015.JL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej 15 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 46/2 (obręb 18) przy ul. Generała Józefa Bema oraz na terenie działek nr: 42/3, 44/1, 44/2, 44/4, 46/1, 6/3 i 6/2 (obręb 18) przy ul. Elizy Orzeszkowej. więcej...

2015-06-26 10:54:40

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.06.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Postępowanie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągiem średniego ciśnienia Ø 110/180 mm metodą przewiertu sterowanego pod dnem rzeki Kumieli na działce ewid. grunt. nr 544 obręb 5 w Elblągu więcej...

2015-06-26 10:50:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnaia 25.06.2015r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z zakładu kompletacji i prefabrykacji prowadzonego przez Zakład Usług Technicznych ELSTAR Sp. z o.o. w Elblągu więcej...

2015-06-11 08:12:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.06.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.11.2015.KDG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na: budowie linii kablowych SN 15 kV na terenie położonym przy ul. Marymonckiej- Sybiraków- Bolesława Chrobrego w Elblągu – działki nr: 183, 184, 185/3, 187/1, 187/7, 189, 190, 241, 242/1, 242/2, 416, 244/4, 244/8 (obręb geodezyjny 9). więcej...

2015-06-02 10:36:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.06.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii oświetleniowej na terenie Parku Modrzewie przy ul. Mazurskiej w Elblągu (działka nr 183/12 obręb 3). więcej...

2015-06-02 08:43:04

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2015r.


zawiadomienie o zmianie wniosku ws. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 46/2 (obręb 18) przy ul. Generała Józefa Bema oraz na terenie działek nr: 42/3, 6/3 i 6/2 (obręb 18) przy ul. Elizy Orzeszkowej więcej...

2015-06-01 15:01:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2015r.


wydanie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sygn. DOZ-OAiK-6700/14 [BKW]1, umarzająca postępowanie w sprawie odwołania z dnia 09.12.2014 r. od decyzji Prezydenta Miasta Elbląg nr 202/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku, sygn. BMKZ.4125.86.2014.DB, dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego na elewacji frontowej budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2015-06-01 14:51:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.06.2015r.


wydanie decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, sygn. DOZ-OAiK-6700/14 [BKW]2, w sprawie utrzymania w mocy zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Elbląg nr 202/2014 z dnia 26 listopada 2014 roku, sygn. BMKZ.4125.86.2014.DB, dotyczącej umorzenia postępowania w sprawie pozwolenia na umieszczenie nośnika reklamowego na elewacji frontowej budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2015-05-26 09:41:42

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.05.2015 rok


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 1012, 1013 i 1078 (obręb 22) przy ul. Junaków w Elblągu – w ramach zadania pod nazwą „Skojarzenie pracy ujęcia wody Szopy z ujęciem wody Malborska” (budowa wodociągu łączącego magistralę wodociągową DN 800 mm Szopy – Elbląg przy ul. Warszawskiej z ujęciem wody Malborska przy ul. Malborska – Junaków w Elblągu). więcej...

2015-05-12 08:03:09

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.05.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4 kV na terenie działki nr 46/2 (obręb 18) przy ul. Generała Józefa Bema oraz na terenie działek nr: 42/3, 6/3 i 6/2 (obręb 18) przy ul. Elizy Orzeszkowej. więcej...

2015-05-05 09:49:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.05.2015r.


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.9.2015.MK, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie linii kablowych nN w celu zasilenia przepompowni ścieków, na terenie położonym przy ul. Łęczyckiej w Elblągu – działki nr: 73/2, 72, 43/3, 68/2, 43/1, 41/3 (obręb geodezyjny 19). więcej...

2015-04-28 08:13:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.04.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych SN – 15 KV (usunięcie kolizji z planowanym zbiornikiem retencyjnym) w obrębie działek nr 183, 184, 185/3, 187/1, 187/7, 189, 190, 241, 242/1, 242/2, 416, 244/4, 244/8 (obr.9) w rejonie ulic Marymoncka, Sybiraków i Bolesława Chrobrego w Elblągu więcej...

2015-04-21 08:03:47

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 20.04.2015 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.4.2015.JL, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 818, 819 i 774 przy ul. Legionów w Elblągu. więcej...

2015-04-14 11:39:31

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 8 kwietnia 2015 r., znak WOOŚ.4210.25.2012.AB.131


w sprawie w sprawie zebrania materiału dowodowego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz wyznaczenia nowego terminu rozpatrzenia sprawy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie konwerterów powietrznych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową na terenie gmin Gronowo Elbląskie, Elbląg, (wiejska) oraz miasta ElblągGronowo Elbląskie, Elbląg, (wiejska) oraz miasta Elbląg więcej...

2015-04-13 07:53:54

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.04.2015 roku


wydanie decyzji znak: 6733.3.2015.KDG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w obrębie działek nr 407/1, 407/2, 328/5, 328/6, 443/6, 410÷424, 427÷435, 506÷522, 542, 604, 615, 443/9÷443/46 (obr. 17) oraz działki nr 16 (obr. 24) przy ul. Morszyńskiej i Al. Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2015-04-09 08:11:51

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 08.04.2015 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.6.2015.MK, ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: Przebudowie linii napowietrznej z częściową zmianą na linię kablową średniego napięcia 15 kV na terenie położonym przy ul. Wschodniej, Łęczyckiej, Dalekiej w Elblągu – działki nr: 11/6, 9, 24 – obręb geodezyjny 19 oraz działki nr: 2/17, 4/24, 4/20, 4/19, 75, 6, 21/4, 21/5, 21/3 – obręb geodezyjny 30 więcej...

2015-04-08 08:24:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.04.2015r.o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Pobór wód z ziemnego zbiornika retencyjnego znajdującego się na działkach ewid. grunt. nr 3/3 i nr 3/5 obręb 19 w Elblągu oraz na wykonanie urządzeń wodnych służących do ich poboru za pomocą agregatu pompowego z oprzyrządowaniem i przewodem tłocznym. więcej...

2015-04-03 13:12:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.04.2015 roku


wydanie decyzji znak: DUA-U.6733.5.2015.MK, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: Budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej WN- 110 kV wraz z linią światłowodową na terenie położonym w rejonie ul. Nizinnej w Elblągu – obręb geodezyjny 32, działki nr: 15, 16, 61. więcej...

2015-03-10 15:34:27

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 10.03.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 818, 819 i 774 w obrębie ul. Legionów w Elblągu, zasilającej budynek mieszkalny wielorodzinny (obecnie w budowie) położony na dz. nr 839 przy ul. Legionów w Elblągu więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |