button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-12-16 08:40:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 13.12.2019 rok


zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie osiedlowej sieci cieplnej na terenie obejmującym działki nr: 434 i 74 (obr. 11) przy ul. Rypińskiej – Lubranieckiej - Browarnej w Elblągu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.1945 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) zawiadamiam, że na wniosek Elbląskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie osiedlowej sieci cieplnej na terenie obejmującym działki nr: 434 i 74 (obr. 11) przy  ul. Rypińskiej – Lubranieckiej - Browarnej w Elblągu.

W związku z powyższym informuję, iż w terminie 7 dni od dnia dokonania niniejszego zawiadomienia w Departamencie Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1, strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy i składać w wyżej wymienionej sprawie uwagi i wnioski w formie pisemnej. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Danuta Czkuj
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 16.12.2019 07:40
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 47

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował