button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-03-10 10:14:50

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 marca 2015 r., znak WOOŚ.4210.25.2012.AB.123w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia


Budowa konwerterów powietrznych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową na terenie gminy Gronowo Elbląskie, Elbląg (wiejska) oraz miasta Elbląg więcej...

2015-03-05 08:10:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg


wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: Budowie podziemnej elektroenergetycznej linii kablowej WN- 110 kV wraz z linią światłowodową na terenie położonym w rejonie ul. Nizinnej w Elblągu – obręb geodezyjny 32, działki nr: 15, 16, 61. więcej...

2015-03-03 12:03:23

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.03.15 r.


o wydaniu decyzji w sprawie umieszczenia bez zezwolenia konserwatora zabytków reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2015-03-02 11:41:57

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.03.2015r.


wszczęcie postępowania w/s wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV w obrębie działek nr 407/1, 407/2, 328/5, 328/6, 443/6, 410÷424, 427÷435, 506÷522, 542, 604, 615, 443/9÷443/46 (obr. 17) oraz działka nr 16 (obr. 24) przy ul. Morszyńskiej i Grunwaldzkiej w Elblągu. więcej...

2015-02-23 08:03:55

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.02.2015r.


wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Łęczyckiej w Elblągu, na działkach: 27 i 74 (obręb 19) więcej...

2015-02-16 20:12:51

Obwieszczenie Prezydenta miasta Elbląg z dnia 13.02.2015


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu pętli tramwajowej przy ulicy Ogólnej w Elblągu oraz rejonu skrzyżowania ulicy Pułkownika Stanisława Dąbka i ulicy Ogólnej w Elblągu. więcej...

2015-02-11 12:59:11

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.02.2015 r.


o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na montaż nośników reklamowych na elewacji budynku przy ul. Mostowej 9 w Elblągu więcej...

2015-01-26 11:52:52

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 26.01.2015 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie umieszczenia bez zezwolenia reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2015-01-19 08:04:28

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 19.01.2015r.


wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr: 796 (obręb 27) i 2/1 (obręb 5) przy ul. Sobieskiego w Elblągu. więcej...

2015-01-14 12:27:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 14.01.2015 r.


Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o wydaniu decyzji w sprawie wydania zezwolenia na wymianę balustrady przedproża przy ul. Mostowej 5 w Elblągu więcej...

2015-01-09 10:31:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta z dnia 09.01.2015 r.


o wniesieniu odwołania od decyzji Miejskiego Konserwatora Zabytków w Elblągu nr 202/2014 umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2014-12-17 08:20:15

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17.12.2014r.


wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia na terenie działek nr: 1/3, 1/4, 1/5 i 1/6 (obręb 10) przy ul. Beniowskiego w Elblągu. więcej...

2014-12-05 09:18:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.12.2014r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 796 (obręb 27) i 2/1 (obręb 5) przy ul. Sobieskiego w Elblągu. więcej...

2014-12-04 13:05:01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26.11.2014r. o wezwaniu do inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Budowa konwerterów powietrznych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową na terenie gmin Gronowo Elbląskie, Elbląg (wiejska) oraz miasto Elbląg więcej...

2014-12-01 12:56:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.12.2014 r.


o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2014-12-01 12:31:03

Obwieszenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.11.2014


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2014-11-25 10:43:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.11.2014r.


wydanie decyzji o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/2014 znak: DUA-A.6740.486.2014.WŻ dla przedsięwzięcia p.n.„Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”. więcej...

2014-11-03 08:12:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2014 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2014-10-30 08:23:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2014r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia na terenie działek nr: 1/3, 1/4, 1/5 i 1/6 (obręb 10) przy ul. Beniowskiego w Elblągu więcej...

2014-10-29 14:33:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.10.2014r.


wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN w rurze osłonowej pod Kanałem Miejskim w celu wykonania przyłącza elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Elblągu przy ul. Warszawskiej więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |