button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2014-12-05 09:18:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 05.12.2014r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie obejmującym działki nr: 796 (obręb 27) i 2/1 (obręb 5) przy ul. Sobieskiego w Elblągu. więcej...

2014-12-04 13:05:01

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 26.11.2014r. o wezwaniu do inwestora o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko


Budowa konwerterów powietrznych wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową na terenie gmin Gronowo Elbląskie, Elbląg (wiejska) oraz miasto Elbląg więcej...

2014-12-01 12:56:44

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 01.12.2014 r.


o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu więcej...

2014-12-01 12:31:03

Obwieszenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.11.2014


o przystąpieniu do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego więcej...

2014-11-25 10:43:37

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 25.11.2014r.


wydanie decyzji o o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Nr 6/2014 znak: DUA-A.6740.486.2014.WŻ dla przedsięwzięcia p.n.„Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu”. więcej...

2014-11-03 08:12:10

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 03.11.2014 r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie reklamy nad lokalem usługowym na elewacji budynku przy ul. Stary Rynek 5 w Elblągu. więcej...

2014-10-30 08:23:16

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 30.10.2014r.


wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej (podziemnej) niskiego napięcia na terenie działek nr: 1/3, 1/4, 1/5 i 1/6 (obręb 10) przy ul. Beniowskiego w Elblągu więcej...

2014-10-29 14:33:18

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 29.10.2014r.


wszczęcie postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla zamierzenia polegającego na budowie linii kablowej SN w rurze osłonowej pod Kanałem Miejskim w celu wykonania przyłącza elektroenergetycznego zakładu produkcyjnego w Elblągu przy ul. Warszawskiej więcej...

2014-10-27 08:25:48

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 23.10.2014r.


Wykonanie przejścia pod rzeką Kumielą telekomunikacyjną linią kablową w km 5+030 - działka ewid. grunt. nr 212, 210, 208/2 obręb 9 w Elblągu. więcej...

2014-10-09 07:44:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.10.2014r.


o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na: przebudowie na linie kablowe odcinków istniejących linii SN 15 kV kolidujących z linią WN 110 kV GPZ Elbląg Modrzewina – GPZ Elbląg Wschód, na terenie działek nr: 242 i 244/6 (obręb 9)przy ul. Chrobrego – Sybiraków w Elblągu,oraz nr 110/4 (obręb 27) przy ul. Fromborskiej – Okrężnej w Elblągu. więcej...

2014-10-07 07:52:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2014r.


o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej 08KDL 1/2 na terenie Modrzewiny Południe w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 45/1, 57, 67 (obręb nr 2), 846, 850, 851, 854/1, 854/2, 855/3, 855/4, 856, 857, 859 (obręb nr 27), zatwierdzająca na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2014-10-07 07:47:20

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2014r.


o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej 06KDL 1/2 na terenie Modrzewiny Południe w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 26, 31/2, 31/3 (obręb nr 2), 839, 840, 841, 858/95, 858/97, 858/103 (obręb nr 27), zatwierdzającej na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2014-10-07 07:41:21

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2014r.


o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej 05KDL 1/2 na terenie Modrzewiny Południe w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 829, 830, 831/2, 833, 834/1, 835/2, 835/3, 835/7, 835/9, 835/10, 836/1, 836/2, 844/1, 844/3, 855/4, 857, 858/95, 858/96, 861 (obręb nr 27), zatwierdzającej na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2014-10-07 07:34:25

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 06.10.2014r.


o wydanej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia p.n. „Budowa drogi gminnej 02KDG 1/2 na terenie Modrzewiny Południe w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 858/95, 858/97 (obręb nr 27), zatwierdzającej na potrzeby w/w inwestycji projekt podziału nieruchomości. więcej...

2014-10-02 07:50:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.10.2014r.


o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej p.n. "Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi powiatowej Nr 2110N ul. Stanisława Moniuszki w Elblągu” zlokalizowanej na działkach nr 6/1, 6/4, 200, 202/3, 205/1, 207/1, 207/2, 387, 395/29 (obręb nr 9), 164/26, 164/25, 166, 167, 168 (obręb nr 10) i zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości: - działka nr 164/26 o pow. 0,3933 ha, działka nr 166 o pow. 0,615 ha (obręb nr 10), działka nr 205/1 o pow. 0,7162 ha (obręb nr 9). więcej...

2014-07-14 13:16:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.07.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Przepusty (łącznie 4 szt.) na rowach i cieku wodnym na działkach ewid. grunt. nr: 99 i 30 obręb 7, 216 i 332/1 obręb 29 oraz na wykonanie 9,0 m odcinka rowu odwadniającego na działce ewid. grunt. nr 216 obręb 29 w pasie ul. Królewieckiej, w związku z realizacją projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – Województwo Warmińsko – Mazurskie. więcej...

2014-07-04 08:39:46

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 02.07.2014r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Próchnik w Elblągu- część A. więcej...

2014-06-11 14:12:06

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 11.06.2014r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej oraz odprowadzanie wód opadowych przy ul. Fromborskiej 2 więcej...

2014-01-15 14:25:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 09.01.2014r.


o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum Placu Słowiańskiego w Elblągu. więcej...

2013-11-25 08:14:03

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 18.11.2013r.


o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |