button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2011-11-03 13:40:29

Obwieszczenia z dnia 21.10.2011 r.


Przebudowa prawego wału rzeki Elbląg na odcinku ujście rzeki Dynówki- granica Missta Elbląg więcej...

2011-08-04 09:45:10

Informacja z dnia 03.08.2011r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego


Wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej Ø 0,30 m do rzeki Kumieli w km 3+540 (działka ewidencyjna nr 52, obręb 18) oraz na odprowadzanie wód opadowych w ilości 24 l/s (podczas opadu deszczu o natężeniu 131 l/s x ha) z proj. budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z przyległym terenem usytuowanym przy ul. Traugutta dz. nr 34/2, 5/96 w Elblągu. więcej...

2010-10-21 10:53:27

Sylwester 2010


Urząd Miejski w Elblągu zaprasza stowarzyszenia, firmy oraz wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na „ Opracowanie autorskiego scenariusza imprezy pn. Sylwester 2010 r.” więcej...

2010-07-05 09:58:04

Informacja Prezydenta Miasta


dotyczy konsultacji społecznych dla "Strategii Rozwoju Elbląga do 2020 r." wraz z "Prognozą oddziaływania na środowisko... " więcej...

2010-05-18 14:38:36

Informacja


Prezydent Miasta Elbląg zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) podaje do publicznej wiadomości więcej...

2010-04-14 10:24:57

Informacja


Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wg stanu na 31.12.2009 r. więcej...

2010-03-06 02:00:50

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na


opracowanie i realizację autorskiego scenariusza imprezy, skierowanej do masowego odbiorcy pn. „Wielka Majówka 2010” więcej...

2009-07-31 15:08:03

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA ogłasza


otwarty konkurs na realizację zadania GMINY MIASTA ELBLĄG w 2009r., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku p.n.: więcej...

2009-07-16 22:56:08

Informacja


o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Elblągu przeznaczonych do sprzedaży więcej...

<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |