button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2010-05-18 14:38:36

Informacja


Prezydent Miasta Elbląg zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pózn. zm.) podaje do publicznej wiadomości więcej...

2010-04-14 10:24:57

Informacja


Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) wg stanu na 31.12.2009 r. więcej...

2010-03-06 02:00:50

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego zaprasza do złożenia oferty na


opracowanie i realizację autorskiego scenariusza imprezy, skierowanej do masowego odbiorcy pn. „Wielka Majówka 2010” więcej...

2009-07-31 15:08:03

PREZYDENT MIASTA ELBLĄGA ogłasza


otwarty konkurs na realizację zadania GMINY MIASTA ELBLĄG w 2009r., przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku p.n.: więcej...

2009-07-16 22:56:08

Informacja


o zbędnych składnikach majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Elblągu przeznaczonych do sprzedaży więcej...

2009-06-24 15:29:42

Informacja


Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z zasobu Skarbu Państwa więcej...

2009-05-22 13:47:56

Informacja


WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH, KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W ROKU 2008, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. f ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach pblicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104) więcej...

2009-05-22 13:43:12

Informacja


Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2008 r.( podstawa prawna art. 14 ust. 2 lit. e ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) więcej...

2008-05-30 14:25:19

Prezydent Miasta Elbląg, działając na podstawie art.14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości


wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2007 więcej...

2008-05-30 09:33:39

Prezydent Miasta Elbląg, działając na podstawie art.14 ust.2 lit.e ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, ze zm.), podaje do publicznej wiadomości


wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w roku 2007 więcej...

2007-10-31 15:31:50

Oświadczenie


Oświadczenie o odwołaniu Pełnomocnictwa więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |