button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2013-12-31 12:54:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 31.12.2013 r. zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wyjaśniających do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu”


Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późniejszymi zmianami) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie: http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/252 danych wyjaśniających do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej - bis w Elblągu”, inwestor: Prezydent Miasta Elbląg, autorzy – zespół w składzie: inż. Iwona Boruchalska, mgr inż. Witold Bystrzanowski, mgr Bogusław Grechuta, mgr inż. Stefan Ciecierski, maj/czerwiec 2013r. więcej...

2013-09-11 10:26:28

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg Nr DUA-A.6740.639.2012.KB z dnia 09.09.2013r.


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o decyzji Nr 319/2013 znak: DUA-A.6740.639.2012.KB z dnia 06.09.2013 r. w sprawie zatwierdzenia projektu zamiennego i zmiany pozwolenia na budowę dla inwestycji pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu” więcej...

2013-06-28 09:24:55

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 28.06.2013


o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych wyjaśniających do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa, przebudowa i rozbudowa obiektów sportowych przy ul. Agrykola w Elblągu” więcej...

2013-06-27 09:24:25

Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu".


Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Terkawka - kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu" więcej...

1 |