button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2020-02-07 08:42:26

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.36.2019.BC z dnia 6.02.2020r. o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 30.01.2020r. do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa parkingów naziemnych i garaży podziemnych z infrastrukturą towarzyszącą w ramach realizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Łęczyckiej w Elblągu na działce nr 1/4 obręb 20 Elbląg”. więcej...

2020-02-07 08:33:38

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.40.2019.BC z dnia 6.02.2020r. o wystąpieniu do PGIS, RDOŚ i Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu dla przedsięwzięcia


„Rozbudowa terminalu portowego w Elblągu na działkach nr 80, 82 w Elblągu ul. Radomska obręb ewidencyjny 13 (umocnienie nabrzeża, utwardzenie terenu, kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa)”. więcej...

2020-02-06 08:28:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 27.01.2020r. pismem nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 5.02.2020r. do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”. więcej...

2020-01-28 10:42:31

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.40.2019.BC z dnia 27.01.2020r. o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek firmy Terminal Portowy Elbląg Sp. z o.o. ul. Radomska 5-7, 82-300 Elbląg postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa terminalu portowego w Elblągu na działkach nr 80, 82 w Elblągu ul. Radomska obręb ewidencyjny 13 (umocnienie nabrzeża, utwardzenie terenu, kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa)”. więcej...

2020-01-28 10:28:52

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.40.2019.BC z dnia 27.01.2020r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku firmy Terminal Portowy Elbląg Sp. z o.o. ul. Radomska 5-7, 82-300 Elbląg o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


„Rozbudowa terminalu portowego w Elblągu na działkach nr 80, 82 w Elblągu ul. Radomska obręb ewidencyjny 13 (umocnienie nabrzeża, utwardzenie terenu, kanalizacja deszczowa, instalacja oświetleniowa)”. więcej...

2020-01-24 08:25:08

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 23.01.2020r. o przedłużeniu terminu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”, więcej...

2020-01-21 13:53:56

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr DOŚ.6220.41.2019.BC z dnia 17.01.2019r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o wniosku ACOUSTICS Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Budowa/rozbudowa hali produkcyjnej dla potrzeb realizacji projektu pod nazwą: „wdrożenie nowej technologii zautomatyzowanej produkcji korpusów zbiorników i tłumików przemysłowych ograniczająca korozję międzykrystaliczną i naprężeniową”, realizowanego przy ul. Michała Rosnowskiego 3 w Elblągu, na działkach ewidencyjnej nr 50 i 49, obręb 2. więcej...

2020-01-20 12:02:58

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 16.01.2019r. o przekazaniu uzupełnienia Inwestora do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg” więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  >>