button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2019-05-07 09:15:21

Uchwała Nr II/36/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy pomiędzy Gminą Miasto Elbląg a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2019 więcej...

2019-05-07 08:44:44

Uchwała Nr XXXIV/719/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 kwietnia 2018 r.


w sprawie stanowiska w przedmiocie potrzeby wykonywania przez samorząd Gminy Miasto Elbląg zadania w dziedzinie kultury fizycznej więcej...

2019-05-07 08:27:02

Uchwała Nr XXXIII/677/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22 marca 2018 r.


w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg więcej...

2019-03-11 14:57:21

Uchwała Nr II/43/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie podwyższenia kwot kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy w formie zasiłków celowych przyznawanych w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i domu" na lata 2019-2023 więcej...

2019-03-11 14:54:42

Uchwała Nr II/42/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za pomoc rzeczową w postaci posiłku oraz produktów żywnościowych przyznawaną w związku z realizacją wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 więcej...

2019-03-11 14:46:53

Uchwała Nr II/41/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz w schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi więcej...

2019-03-11 14:42:45

Uchwała Nr II/35/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu teytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystania udzielonej dotacji więcej...

2019-03-11 14:36:38

Uchwała Nr II/34/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów oraz uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych z Gminy Miasta Elbląg więcej...

2019-03-11 14:27:37

Uchwała Nr II/26/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie nadania nazwy "Wiadukt 100-lecia Odzyskania Niepodległości" wiaduktowi położonemu w Elblągu przebiegającemu nad torami kolejowymi linii Gdańsk-Olsztyn wzdłuż ulicy Lotniczej więcej...

2019-03-11 14:24:50

Uchwała Nr II/25/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga więcej...

2019-03-11 14:21:52

Uchwała Nr II/23/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności więcej...

2019-03-11 14:19:04

Uchwała Nr II/21/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2019-03-11 14:15:53

Uchwała Nr II/19/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 r. r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2019-03-11 13:51:45

Uchwała Nr XXXVI/790/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


w sprawie przyjęcia Statutu Miasta Elbląg więcej...

2019-03-11 13:49:12

Uchwała Nr XXXVI/787/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


w sprawie Regulaminu targowiska miejskiego w Elblągu przy ul. Pułkownika Stanisława Dąbka więcej...

2019-03-11 13:43:30

Uchwała Nr XXXVI/778/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki ewidencyjnej nr 90/38 obręb 12 przy ulicy Stoczniowej 2 w Elblągu więcej...

2019-03-11 13:36:28

Uchwała Nr XXXVI/776/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


w sprawie bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta i gmin sąsiadujących w dniu 1 listopada 2018 roku więcej...

2019-03-11 13:34:19

Uchwała Nr XXXVI/772/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


w sprawie utworzenia na terenie miasta Elbląg odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i areszcie śledczym dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej i Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz dla wyborów Prezydenta Miasta Elbląg zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. więcej...

2019-03-11 13:30:21

Uchwała Nr XXXVI/771/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

2019-03-11 13:27:13

Uchwała Nr XXXVI/769/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 września 2018 r.


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2018 więcej...

1 | 2 | 3 |