button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-02-24 09:04:11

Uchwała Nr XII/251/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga. więcej...

2017-02-24 09:01:54

Uchwała Nr VIII/92/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 25 czerwca 2015 roku


Zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Elbląg za rok 2014. więcej...

2017-02-23 10:10:46

Uchwała Nr XII/265/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie uchwalenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Elbląskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. więcej...

2017-02-23 10:07:27

Uchwała Nr XII/261/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia "Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Elbląg". więcej...

2017-02-23 10:00:12

Uchwała Nr XII/260/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 09:22:03

Uchwała Nr XII/259/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie określenia kryteriów obowiązujących postępowaniu rekrutacyjnym dl pierwszej klasy gimnazjum, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 09:19:45

Uchwała Nr XII/258/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów elbląskich gimnazjów. więcej...

2017-02-23 09:16:51

Uchwała Nr XII/257/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutów Żłobkom Miejskim, jednostkom budżetowym Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 09:14:36

Uchwała Nr XII/250/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga. więcej...

2017-02-23 09:06:11

Uchwała Nr XII/249/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej. więcej...

2017-02-23 09:04:06

Uchwała Nr XII/248/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2016. więcej...

2017-02-23 08:59:30

Uchwała Nr XII/246/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


W sprawie ustalenia wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląg, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego wydatków. więcej...

2017-02-23 08:55:13

Uchwała Nr XII/245/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2015. więcej...

2017-02-23 08:50:45

Uchwała Nr XII/244/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 30 grudnia 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Elbląg na lata 2015-2029. więcej...

2017-02-23 08:46:38

Uchwała Nr XI/232/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta Elbląga dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji. więcej...

2017-02-23 08:42:04

Uchwała Nr XI/230/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


W sprawie zniesienia formy ochrony przyrody - pomnika przyrody. więcej...

2017-02-23 08:38:35

Uchwała Nr XI/222/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


W sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, stanowiącego regionalną pomoc inwestycyjną na wsparcie nowych inwestycji na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-22 14:58:44

Uchwała Nr XI/221/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. więcej...

2017-02-22 14:56:30

Uchwała Nr XI/220/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


O zmianie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia zakładu budżetowego pod nazwą "Zakład Budynków Komunalnych". więcej...

2017-02-22 14:52:40

Uchwała Nr XI/219/2015 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 26 listopada 2015 roku


W sprawie wprowadzenia, ustalenia wysokości stawek, terminu i sposobu poboru opłaty targowej. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 |