button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-02-24 09:10:17

Uchwała Nr XIX/391/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2016 roku


W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Fiszewka - Południe w Elblągu. więcej...

2017-02-24 09:07:21

Uchwała Nr XIX/382/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2016 roku


W sprawie stawek podatku od środków transportowych. więcej...

2017-02-24 09:05:59

Uchwała Nr XIX/381/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 27 października 2016 r.oku


W sprawie stawek podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta Elbląga. więcej...

2017-02-23 13:26:28

Uchwała Nr XXII/437/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania wyróżnień i nagród zawodnikom osiągającym wysoki wyniki sportowe oraz wyróżnień i nagród trenerom i innym osobom wyróżniającym się w działalności sportowej. więcej...

2017-02-23 13:24:10

Uchwała Nr XXII/436/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz ustalania wysokości stypendiów sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym. więcej...

2017-02-23 13:21:39

Uchwała Nr XXII/430/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 roku


W sprawie ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności. więcej...

2017-02-23 13:18:43

Uchwała Nr XXII/429/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2016 roku


W sprawie budżetu miasta Elbląg na rok 2017. więcej...

2017-02-23 13:14:19

Uchwała Nr XX/411/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 roku


W sprawie nadania statutu Centrum Sztuki Galeria EL w Elblągu. więcej...

2017-02-23 13:11:48

Uchwała Nr XX/410/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 roku


W sprawie zasad udzielania stypendiów na wyrównanie szans edukacyjnych dla uczniów gimnazjów z Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 13:06:34

Uchwała Nr XX/409/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 roku


W sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 13:02:25

Uchwała Nr XX/402/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 24 listopada 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzorów formularzy podatkowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na terenie miasta Elbląga. więcej...

2017-02-23 12:58:56

Uchwała Nr XVIII/373/2016 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 15 września 2016 roku


W sprawie zmiany Statutu Miasta Elbląg. więcej...

2017-02-23 12:42:40

Uchwała Nr XVII/359/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 12:40:43

Uchwała Nr XVII/358/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Miasto Elbląg. więcej...

2017-02-23 12:38:39

Uchwała Nr XVII/347/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


W sprawie nadania nazwy nowemu placowi w mieście Elblągu. więcej...

2017-02-23 12:36:36

Uchwała Nr XVII/341/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


W sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej Nr 2046N ul. Lotniczej w Elblągu. więcej...

2017-02-23 12:33:24

Uchwała Nr XVII/337/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


W sprawie nadania Statutu Szpitalowi Miejskiemu św. Jana Pawła II w Elblągu. więcej...

2017-02-23 11:22:18

Uchwała Nr XVII/336/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


W sprawie połączenia Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Elblągu z Elbląskim Szpitalem Specjalistycznym z Przychodnią Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Elblągu. więcej...

2017-02-23 10:48:00

Uchwała Nr XVII/333/2016 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 23 czerwca 2016 roku


Zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy Miasto Elbląg oraz ich wydzierżawienia lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. więcej...

2017-02-23 10:45:09

Uchwała Nr XIV/303/2017 Rady Miejskiej w Elblagu z dnia 17 marca 2016 roku


zmieniająca Statut Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji w Elblągu więcej...

1 | 2 |