button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2017-07-18 09:54:10

Konserwacja rowów odwadniających, fosy miejskiej oraz zbiorników administrowanych przez RGK


RZP.271.39.2017.AD OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2017-06-30 13:32:15

Odnowa nawierzchni chodników zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych w Elblągu – ul. Bosmańska etap I A


RZP.271.34.2017.AG OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2017-06-14 13:15:39

Realizacja działań marketingowych mających na celu upowszechnianie rezultatów/produktów wypracowanych w projekcie


Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Safe School - cooperation of local authorities and police addressed to schools and educational institutions in terms of road safety and crisis situations” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu "Erasmus+” więcej...

2017-06-13 11:47:36

Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II”


Opracowanie analizy finansowo-ekonomicznej dla projektu pn. „Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego w Elblągu – dostosowanie kształcenia i szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – etap II” więcej...

2017-06-06 09:28:59

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Poprawa zrównoważonej mobilności mieszkańców Elbląga” planowanego do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dla Osi Priorytetowej 4 Efektywność energetyczna, Działanie 4.4. Zrównoważony transport miejski, Poddziałanie 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski). więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  >>