button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2016-01-07 09:16:52

Zamówienie na dostawę


etyliny bezołowiowej PB95 w ilości 7000 litrów oleju napędowego w ilości 2000 litrów więcej...

2015-12-15 12:50:42

Promocja projektu pn. „Rozbudowa systemu monitoringu na obszarach objętych rewitalizacją w Elblągu”


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR więcej...

2015-12-14 14:31:26

Projekt i druk folderu „Ferie w mieście – 2016”


RZP.271.91.2015.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-12-14 12:03:48

Promocja projektu pn. ,,Budowa systemu ścieżek rowerowych w Elblągu od ul. Odrodzenia do ul. Fromborskiej - Zajazd"


Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie dostawy artykułów informacyjnych i promocyjnych więcej...

2015-12-09 14:54:50

Uaktualnienie i obsługa bazy danych ewidencji dróg i zdarzeń drogowych (wypadków i kolizji) za rok 2015, 2016


RZP.271.85.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-10-22 13:40:48

Odnowa nawierzchni jezdni ul. Czerniakowskiej i drogi dojazdowej do Jacht Klubu przy ul. Radomskiej w Elblągu


RZP.271.73.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-09-29 12:27:09

„Dostawa wyposażenia techniczno-warsztatowego dla Centrum Rekreacji Wodnej w Elblągu”


RZP.271.66.2015.PL OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-08-21 11:15:20

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 2: Turystyka, Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, zgodnie z Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/15/2.1.4, dostępnymi na stronie internetowej pod adresem: http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=975 więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |