button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2015-08-21 11:15:20

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym do kwoty 30.000 EUR w zakresie opracowania studium wykonalności


Opracowanie studium wykonalności dla projektu pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wraz z oświetleniem Fromborska – Zajazd – Krasny Las” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013, realizowanego w ramach Osi priorytetowej 2: Turystyka, Działanie 2.1. Wzrost potencjału turystycznego, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura turystyczna i okołoturystyczna, zgodnie z Wytycznymi do studiów wykonalności w zakresie infrastruktury kubaturowej do konkursu nr 01/15/2.1.4, dostępnymi na stronie internetowej pod adresem: http://rpo.07-13.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=975 więcej...

2015-07-09 13:33:34

Rozbudowa monitoringu wizyjnego (BVMS 5.5) Miasta Elbląg


RZP.271.42.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-28 15:09:48

Druk cyfrowy ofert inwestycyjnych i teczek ofertowych


RZP.271.31.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-18 13:48:31

Opracowanie graficzne i wydruk 1000 sztuk broszury informacyjnej


RZP.271.25.2015.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-15 08:36:50

Druk cyfrowy ofert inwestycyjnych i teczek ofertowych


RZP.271.27.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-14 13:50:51

Opracowanie Strategii Rozwoju Portu Morskiego w Elblągu


RZP.271.28.2015.AŁ OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-08 11:01:23

Wykonanie materiałów promocyjno - reklamowych ze znakowaniem


RZP.271.26.2015.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

2015-05-06 13:50:20

Druk i dystrybucja materiałów promocyjnych Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok


RZP.271.23.2015.KI OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DO 30 000 EURO więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |