button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2004-12-21 08:21:03


Porządek obrad XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 30 grudnia 2004 r.


Nr BRM-0052 / 20 / 2004
                                                             
                     
      Na podstawie ar. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym  ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142,  poz  1591 )   -
z w o ł u j ę    na  dzień  30   g r u d n i a   2004 r. ( czwartek ) o godz. 10.00
XX zwyczajną   s e s j ę   Rady MIEJSKIEJ  w  Elblągu  - z następującym
porządkiem   o b r a d  :

1. OTWARCIE obrad sesji RM i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie  porządku obrad  sesji.
3. Przyjęcie protokółu z XIX zwyczajnej sesji RM.
4. WNIOSKI  i   INTERPELACJE.

5.  Rozpatrzenie  i  przyjęcie  b u d ż e t u  miasta  Elbląga na rok 2005
     DRUK Nr  1 / XX
     -  podjęcie  u c h w a ł y Rady Miejskiej w sprawie  uchwalenia budżetu
         miasta  ELBLĄGA  na rok 2005 .

6.  Informacja o zgłoszonych  żądaniach i wydanych decyzjach w sprawie
     renty planistycznej, wynikających z uchwalenia miejscowego planu
     zagospodarowania przestrzennego za okres lipiec 2003 - grudzień 2004
     DRUK Nr 1 A / XX

7.  Podjęcie   u c h w a ł  Rady Miejskiej w sprawie :

     1/ kredytu krótkoterminowego  w rachunku bieżącym na rok 2005
         DRUK Nr 2 / XX
                                                2
     2/ zmieniająca  uchwałę w sprawie budżetu m. Elbląga na rok 2004
    DRUK Nr 3 / XX

     3/ zmieniająca uchwałę w sprawie  budżetu m. Elbląga na rok 2004
    DRUK Nr 4 / XX
 
4/ zmieniająca  uchwałę Nr XIII/271/2004 Rady Miejskiej z dnia 19.II.2004
     w sprawie  zaciągnięcia kredytu  - DRUK Nr 5 / XX

     5/ zmieniająca  uchwałę Nr XVII/381/2004 Rady Miejskiej z dnia 9.09.2004
     w sprawie zaciągnięcia kredytu   - DRUK Nr 6 / XX

     6/ wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląga, które nie
     wygasają z upływem roku budżetowego -  DRUK Nr 7 / XX

     7/zawarcia Porozumienia  z    Samorządem  Województwa Warmińsko-
    Mazurskiego o przekazywaniu dotacji na dofinansowanie zadań związanych
    z utworzeniem i funkcjonowaniem BIURA Regionalnego Województwa
    Warmińsko - Mazurskiego w BRUKSELI  - DRUK Nr 8 / XX

    8/ zawarcia  Porozumienia z  Samorządem Województwa   Warmińsko-
    Mazurskiego  dotyczącego wsparcia CENTRUM Kultury i Współpracy
    Międzynarodowej " ŚWIATOWID "  i  TEATRU Dramatycznego w Elblągu   
    w zakresie wykonywania zadań związanych z zaspokajaniem różnorodnych
    potrzeb kulturalnych mieszkańców Elbląga w  roku  2005  i dofinansowania
    przygotowania dokumentacji projektowej zakładającej modernizację  części
    obiektu Teatru , nadbudowę piętra oraz rozbudowę  budynku od strony ulicy  
    Teatralnej  - DRUK Nr 9 / XX

   9/ przekształcenia  Samorządowego Publicznego Specjalistycznego Zakładu
   Opieki  Zdrowotnej  w zakład budżetowy - Publiczny Zakład Opieki Zdro-
   wotnej  Szpital Miejski  im. Jana Pawła II w Elblągu  ul. Żeromskiego  22
   DRUK Nr 10  / XX

10/zmieniająca uchwałę w sprawie powołania RADY Społecznej Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w
Elblągu ul. Żeromskiego  22 -  DRUK Nr 10 A / XX

11/ zatwierdzenia STATUTU zakładu budżetowego - Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Elblągu - DRUK Nr B / XX

12/ przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Łęczyckiej i Sadowej w Elblągu - DRUK Nr 11 / XX 

13/  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic rzeki Terkawki i drogi Nr 22 w Elblągu - DRUK Nr 12 / XX

14/ miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Osiek I w Elblągu - DRUK Nr 13 / XX

15/ zmiany uchwały Nr XII / 440 / 99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 23.XII.1999 r. w sprawie reorganizacji Domu Pomocy Społecznej w Elblągu oraz  zmiany w Statucie Ośrodka Wsparcia dla Osób Starszych w Elblągu nadanym tą uchwałą - DRUK Nr 14 / XX

16/ uchwalenia Programu współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga, a podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005 - DRUK Nr 15 / XX  

17/ zmieniająca  uchwałę w sprawie podziału środków przekazanych przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2004 - DRUK Nr 16 / XX

7. ODPOWIEDZI na  wnioski i  interpelacje.
8. Sprawy  bieżące.
9. ZAKOŃCZENIE obrad  XX zwyczajnej  s e s j i  Rady Miejskiej.


  Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach   s e s j i  Rady MIEJSKIEJ, która odbędzie się w budynku Urzędu MIEJSKIEGO  przy
ul. Łączności 1 -  w sali  Nr  3 0 1 ( II piętro ).

  Podstawa prawna do zwolnienia radnego z zakładu pracy na czas trwania sesji : art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ).

                                                               PRZEWODNICZĄCY
                                                            Rady  Miejskiej  w   Elblągu
                                                                   Janusz   NOWAK

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 21.12.2004 07:21
Data aktualizacji: 21.12.2004 07:21
Liczba wyświetleń: 2422

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował