button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2007-12-18 12:34:37

DRUK Nr 11/XII


zmieniajaca uchwałę Nr XXIX/726/2006 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 13 kwietnia 2006r. w/s zaciągnięcia pozyczki na prefinansowanie więcej...

2007-12-14 14:43:16

DRUK NR 7/XII


w/s wykazu wydatków zamieszczonych w budżecie miasta Elbląga, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz przyjęcia planu finansowego wydatków, przeznaczonych na programy i projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej więcej...

2007-12-14 14:39:31

DRUK NR 6/XII


w/s kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym na rok 2008 więcej...

2007-12-14 14:37:17

DRUK 3/XII


zmieniająca uchwałę w/s budżetu miasta Elbląg na 2007r. więcej...

2007-12-11 08:57:35

DRUK NR 5/XII


w/s wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Gminy Miasta Elbląg więcej...

2007-12-11 08:55:40

DRUK NR 4/XII


w/s ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego więcej...

2007-12-11 08:53:11

DRUK NR 2/XII


zmieniająca uchwałę w/s określenia stawek dotacji przedmiotowej dla zakładów budżetowych Gminy Miasta Elbląg więcej...

2007-12-10 14:07:50

Druk 24/XII


więcej...

2007-12-07 12:48:33

DRUK 20A/XXII


w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla m. Elbląg więcej...

2007-12-07 10:25:15

DRUK 19/XII


zmieniająca uchwałę Nr IV/77/2007 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19 kwietnia 2007 roku w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2007. więcej...

2007-12-07 10:23:17

DRUK 18/XII


w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Elbląga na 2008 rok. więcej...

2007-12-06 10:59:39

druk 23/XII


więcej...

2007-12-06 08:49:24

Druk 20/XII


w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych więcej...

2007-12-05 16:12:08

Druk 16/XII


w sprawie zmian w statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu. więcej...

2007-12-05 16:07:07

Druk Nr 10/XII


zmieniająca uchwałę Nr V/37/2007 z dnia 01.03.2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso więcej...

2007-12-05 14:07:34

Projekty Uchwał Rady Miejskiej - druk nr 8/XII i 9/XII


Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu - druk nr 8/XII w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Elblągu - druk nr 9/XII w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału geodezyjnego nieruchomości. więcej...

2007-12-05 12:04:45

Druk nr12/XII


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg więcej...

2007-11-19 12:19:13

DRUK NR 1B XI


zmieniająca uchwałę Nr V/36/2007 RM w Elblągu z 01.03.2007 w/s zaciągnięcia kredytu więcej...

2007-11-19 12:08:56

DRUK 1A XI


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2007r. więcej...

2007-11-19 12:00:05

DRUK NR 1/XI


zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu miasta Elbląga na 2007r. więcej...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |