button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2006-04-12 13:24:26

DRUK Nr 31 / XXIX


w sprawie odwołania ławnika Sądu Okręgowego w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:23:43

DRUK Nr 30 / XXIX


w sprawie przejęcia na własność Gminy-Miasta Elbląg pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się więcej...

2006-04-12 13:23:01

DRUK Nr 29A / XXIX


w sprawie zmiany uchwały Nr XX/655/2001 z dnia 22 lutego 2001 roku Rady Miejskiej w Elblągu w sprawie nadania STATUTU Zespołowi Placówek Opiekuńczo Wychowawczych o nazwie Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:22:20

DRUK Nr 29 / XXIX


w sprawie podziału środków przekazanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2006 więcej...

2006-04-12 13:21:03

DRUK Nr 28 / XXIX


w sprawie zawarcia Porozumienia z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego wsparcia Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowsiej w Elblągu w ramach Programu „Bezpieczny Elbląg” w formie dofinansowania zakupu fantomu dziecka do nauki resuscytacji oddechowo – krążeniowej więcej...

2006-04-12 13:19:43

DRUK Nr 27 / XXIX


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/125/99 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 22.04. 1999 roku w sprawie przyjęcia Programu „Bezpieczny Elbląg” więcej...

2006-04-12 13:18:48

DRUK Nr 26 / XXIX


w sprawie rozwiązania Zespołu Szkół Nr 2 w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:18:05

DRUK Nr 25 / XXIX


zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miasta Elbląga na prawach powiatu więcej...

2006-04-12 13:15:29

DRUK Nr 21 / XXIX


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru wzdłuż północnego odcinka ul. Królewieckiej i części zlewni rzeki Kumieli w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:13:43

DRUK Nr 20 / XXIX


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu osiedla mieszkaniowego wielorodzinnego Nad Jarem w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:12:56

DRUK Nr 19 / XXIX


w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie przez Gminę Miasto Elbląg wkładu niepieniężnego do Przedsiębiorstwa Dróg i Mostów Sp. z.o.o. w Elblągu więcej...

2006-04-12 13:03:03

DRUK Nr 18A / XXIX


w sprawie zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne położonej w Elblągu przy ul. Okrężnej, Pińskiej i Tarnopolskiej więcej...

2006-04-12 13:02:14

DRUK Nr 18 / XXIX


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Elblągu przy ul. Aleksandra Krzyżanowskiego 3 więcej...

2006-04-12 13:01:01

DRUK Nr 17 / XXIX


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu użytkowego położonego w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema 16 wraz z ułamkową częścią gruntu więcej...

2006-04-12 13:00:23

DRUK Nr 16 / XXIX


w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej boksem garażowym położonej w Elblągu przy ul. Gen. Józefa Bema 20-22 więcej...

2006-04-12 12:59:14

DRUK Nr 15 / XXIX


zmieniająca uchwałę RM w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców więcej...

2006-04-12 12:58:17

DRUK Nr 14 / XXIX


w sprawie wyrażenia zgody na nabycie od Zarządu Nieruchomości ELZAM – DOM Sp. z.o.o. w Elblągu udziałów w nieruchomościach gruntowych zabudowanych budynkami mieszkalnymi oraz nieruchomości niezabudowanych więcej...

1 | 2 | 3 |