button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2005-02-11 16:22:58

Porządek obrad XXI zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 17 lutego 2005 r.Nr BRM – 0052/21/2005

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591)  -
z w o ł u j ę        na dzień  17 lutego   2005 roku  (czwartek),  godz. 10.00 
XXI zwyczajną sesję Rady Miejskiej w Elblągu z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Przyjęcie porządku obrad sesji.

3. Przyjęcie protokółu z XX zwyczajnej sesji Rady Miejskiej.

4. WNIOSKI i INTERPELACJE.

5. Aktualny stan funkcjonowania wyższych uczelni Elbląga oraz ich rola w życiu społecznym miasta.

6. Sprawozdanie z działalności Rady Programowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2004  - DRUK Nr 1/XXI

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
1) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elbląga na rok 2005  - DRUK Nr 2/XXI

2) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Elbląga  na rok 2005  - DRUK Nr 2A/XXI

3) likwidacji środka specjalnego w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Elblągu, w Zespole Szkół Handlowych w Elblągu, Środowiskowym Domu Samopomocy w Elblągu i Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu – DRUK Nr 3/XXI

4) zmieniająca uchwałę w sprawie wartości jednego punktu w jednostkach organizacyjnych Gminy – Miasta Elbląg – DRUK Nr 4/XXI

5) ustalenia wykazu jednostek budżetowych mogących gromadzić dochody na wydzielonym rachunku dochodów własnych – DRUK Nr 5/XXI

6) zaciągnięcia kredytu  - DRUK Nr 6/XXI

7) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla TRUSO – Zachód w Elblągu i jednocześnie w jego ramach zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Legionów – Częstochowska” w Elblągu – uchwała XXXIV/671/98 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 18.06.1998 r.  – DRUK Nr 7/XXI

8) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Krasny Las w Elblągu – DRUK Nr 8/XXI

9) realizacji przedsięwzięcia pn. „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja wysypisk w Elblągu” – DRUK Nr 8A/XXI

10) wyrażenia zgody na zbycie udziału do 0,2463 części nieruchomości zabudowanej, położonej w Elblągu przy ulicy Królewieckiej 195 b – DRUK Nr 9/XXI

11) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości przy ulicy Warszawskiej 77 – 85  - DRUK Nr 10/XXI

12) zawarcia porozumienia z Wojewodą Warmińsko – Mazurskim dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Elbląga – DRUK 11/XXI

13) regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  w szkołach prowadzonych przez Miasto Elbląg – DRUK Nr 12/XXI

14) ustalania kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół dla których organem przewodzącym jest Gmina Miasto Elbląg za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze – DRUK Nr 13/XXI

15) zawiadomienia o zamiarze likwidacji przedszkola Nr 28 w Elblągu – DRUK 14/ XXI

16) ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Wsparcia – Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu – DRUK Nr 15/XXI

17) ustalenia organizacji pobytu oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Elblągu – DRUK Nr 16/XXI

18) zmiany w Statucie Domu Pomocy Społecznej przy ul. Puławskiego 1c w Elblągu  - DRUK Nr 17 /XXI

19) zmian w podziale miasta Elbląg na stałe obwody głosowania – DRUK Nr 18/XXI

20) przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Elblągu na 2005 rok – DRUK Nr 19/XXI

8. Zatwierdzenie  planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2005 – DRUK Nr 20 /XXI

9. Przyjęcie planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Elblągu na rok 2005 – DRUK Nr 21 /XXI

10. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

11. Sprawy bieżące.

12. Zakończenie obrad sesji.

Uprzejmie proszę o wzięcie udziału w obradach sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w budynku Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1 w sali Nr 301 (II piętro).

Podstawa prawna do zwolnienia radnego z zakładu pracy na czas trwania sesji:
art. 25 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr. 142, poz. 1591).

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Elblągu
Janusz  NOWAK

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 11.02.2005 15:22
Data aktualizacji: 11.02.2005 15:25
Liczba wyświetleń: 2871