button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-02-25 12:44:43

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg DOŚ.6131.13.2020.AD z dnia 24.02.2020r. o zakończeniu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk pospolity zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 2B w Elblągu, działka ewidencyjna Nr 9/4, obręb 5.


Elbląg, dnia 24.02.2020

 

DOŚ.6131.13.2020.AD

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49, art. 10, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowaniaadministracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 256), w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7,art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 55.)

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia,

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „GOSIA” z siedzibą przy ul. S. Żeromskiego 24, 82-300 Elbląg z dnia 15.01.2020r.
(data wpływu 16.01.2020r.) uzupełniony w dniu 29.01.2020r. o wydanie zezwolenia na usunięcie 3 drzew gatunku świerk pospolity zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Jana III Sobieskiego 2B w Elblągu, działka ewidencyjna Nr 9/4, obręb 5.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departamencie Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, pokój nr 246, w godzinach 730- 1530 ( wtorek 730- 1630 , piątek 730- 1430).

 

Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49. kpa , informacja o zakończeniu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 25.02.2020r.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Dziadosz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 25.02.2020 11:44
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 47

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował