button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 

2021-12-06 13:37:43

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025


Raport z realizacji w latach 2019-2020 "Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025". więcej...

2020-07-28 10:40:48

Program ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z planem działań krótkoterminowych


"Program ochrony powietrza dla strefy miasto Elbląg ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu zawartego w pyle PM10 wraz z planem działań krótkoterminowych" obowiązujący do 30.06.2026r. więcej...

2018-12-21 09:24:49

Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025


Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla miasta Elbląg do roku 2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2025 więcej...

2018-07-03 13:56:04

"Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga"- aktualizacja 2018r.


„Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Elbląga”- aktualizacja 2018r. wraz z uchwałą RM w Elblągu nr XXXV/745/2018 z dnia 28.06.2018r. więcej...

2012-09-04 13:11:21

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dn. 04.08.2012r. o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” oraz o możliwości zapoznania się z projektem oraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu dokumentu.


„Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” oraz Prognoza oddziaływania na środowisko projektu dokumentu: „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miasto Elbląg na lata 2013- 2020” więcej...

1 |