button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-02-12 12:28:19

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg DOŚ.6131.6.2020.AD z dnia 11.02.2020r. o zakończeniu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew oraz 177 m2 krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 3-7, ul. M. Kasprzaka 7-9, ul. L. Okulickiego 1-3, 10-12, 13-14 w Elblągu, działki ewidencyjne Nr: 30/34, 137/19, 137/17, 137/10, obręb 3.


Elbląg, dnia 11.02.2020r.

 

DOŚ.6131.6.2020.AD

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49, art. 10, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2096 ze. zm.), w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020r.
poz. 55.)

 

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia,

 

o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg, z dnia 7.01.2020r. (data wpływu 10.01.2020r.) uzupełniony w dniu 13.01.2020r. (data wpływu 15.01.2020r.) w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 11 drzew oraz 177 m2 krzewów zlokalizowanych na terenie nieruchomości przy ul. Szarych Szeregów 3-7, ul. M. Kasprzaka 7-9, ul. L. Okulickiego 1-3, 10-12, 13-14 w Elblągu, działki ewidencyjne Nr: 30/34, 137/19, 137/17, 137/10, obręb 3.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia strony mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Departamentu Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, pokój nr 246, w godzinach 730- 1530 ( wtorek 730- 1630 , piątek 730- 1430).

 

Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

 

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49. kpa , informacja o zakończeniu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 12.02.2020r.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Dziadosz
Data wytworzenia:
Data publikacji: 12.02.2020 11:28
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 31

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował