button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-02-06 08:28:13

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 27.01.2020r. pismem nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 5.02.2020r. do PPIS, RDOŚ i Wód Polskich w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”.

Elbląg, dnia 5.02.2020r.

DOŚ.6220.33.2019.BC

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),  w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym w dniu 28.10.2019r. na wniosek Firmy Panattoni Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa w imieniu której działa Pan Mashadi Majid Javadzade ul. Dobra 26, 60-595 Poznań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa zespołu hal magazynowych wraz z przestrzeniami socjalno-administracyjnymi z towarzyszącą infrastrukturą, w tym zespołami parkingów na działce o nr ewidencyjnym 43/2, obręb 286101_1.0032, gmina m. Elbląg”.

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia Strony postępowania :

  1. o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 27.01.2020r. pismem nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 02.2020r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu, 
  1. o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 27.01.2020r. pismem nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 5.02.2020r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta
    i Powiatu Elbląg,
  2. o przekazaniu uzupełnienia Inwestora z dnia 27.01.2020r. pismem nr DOŚ.6220.33.2019.BC z dnia 5.02.2020r. do Dyrektora Zarządu Zlewni w Elblągu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.  

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie Informacji Publicznej: Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz Urzędu Gminy Elbląg.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj od dnia 6.02.2020r.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 06.02.2020 07:28
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 17

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował