button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2020-01-08 10:56:56

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg DOŚ.6131.226.2019.BN z dnia 07.01.2020r. o wszczęciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 26a w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 161/14, obręb 3.


Elbląg, dnia 07.01.2020r.

DOŚ.6131.226.2019.BN

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

      Na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 85 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7, art. 83c ust. 1 ustawy z dnia 16 Kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1614 ze zm.),

 

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia,

 

że w dniu 23.12.2019r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”, ul. Robotnicza 246, 82-300 Elbląg uzupełniony pismem z dnia 30.12.2019r. (data wpływu 31.12.2019r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa zlokalizowanego na terenie nieruchomości przy ul. Wiejskiej 26a w Elblągu, na działce ewidencyjnej nr 161/14, obręb 3.    

 

Jednocześnie wyznaczam na dzień 29.01.2020r. (środa) godz. 11:00 termin oględzin w terenie przy udziale stron. Zebranie uczestników odbędzie się przy ul. Wiejskiej 26a w Elblągu.

 

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 k.p.a., informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia tj. od dnia
08.01.2020r.

 

Stosownie do art. 79 ust. 2 ustawy z dnia kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Miejskim w Elblągu
ul. Łączności 1, Departament Ochrony Środowiska, pokój nr 246, tel. 55 239 33 42, w godzinach
7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30 -14.30 (pt.).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) z uwagi na złożoność prowadzonego postępowania przedłużam termin rozpatrzenia wniosku do trzech miesięcy. Nadmieniam również, że zgodnie z art. 37 k.p.a. strona ma prawo do ponaglenia. Ponaglenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie.

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Bartosz Nowak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 08.01.2020 09:56
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 36

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował