button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-11-07 11:43:15

Aktualizacja danych SBTK operator P4 Sp. z o.o. ELB0003_D ul. Wiejska 4 Elbląg


INFORMACJE O INSTALACJACH WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM ZGŁOSZENIA

Stosownie do art. 152b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019r. poz. 1396 z późn. zm.) poniżej umieszczone są następujące informacje o instalacjach wytwarzających pole elektromagnetyczne objętych obowiązkiem zgłoszenia:

  • zgłoszenia instalacji wytwarzających pole elektromagnetyczne;
  • informacje o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji instalacji, zakończeniu eksploatacji instalacji oraz zmianie w zakresie danych lub informacji zawartych w zgłoszeniu;
  • sprzeciwy do rozpoczęcia eksploatacji instalacji;
  • zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wydawane przed upływem terminu do wniesienia sprzeciwu;
  • uwagi wnoszone przez osoby zamieszkałe w gminie, na terenie której ma być lub jest eksploatowana instalacja wytwarzająca pola elektromagnetyczne lub przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 i 1570) prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 6 lub 18 tej ustawy, dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 152 ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska wraz z ich szczegółowym uzasadnieniem uprawdopodabniającym zasadność ich wniesienia;
  • odpowiedzi prowadzących instalacje lub użytkowników urządzeń na wniesione uwagi.

 

Uwagi, o których mowa powyżej wnosi się w terminie 14 dni od daty udostępnienia zgłoszenia lub informacji, o których mowa w art. 152 b ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Treść uwag wniesionych w terminie przekazywana jest niezwłocznie prowadzącemu instalację lub użytkownikowi urządzenia, którego uwagi dotyczą.

Prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia może za pośrednictwem organu odpowiedzieć na wniesione uwagi w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Zgłoszenie zmiany danych w instalacjiwytwarzającej pole elektromagnetyczne załącznik SBTK operatora P4 Sp. z o.o. ELB0003_D ul. Wiejska 4.pdf 2019-11-07 11:47:04 Sokołowska Małgorzata

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia: 2019-11-07
Data publikacji: 07.11.2019 10:43
Data aktualizacji: 29.11.2019 12:55
Liczba wyświetleń: 47

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Aktualizacja danych SBTK operator P4 Sp. z o.o. ELB000_D ul. Wiejska 4 Elbląg 07.11.2019 10:43 Małgorzata Sokołowska