button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-07-03 10:45:05

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 01.07.2019r. o wszczęciu postepowania w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 18.12.2015r. zmienionej decyzją Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 07.12.2017r.


Elbląg, dnia 01.07.2019r.

ROŚ.6131.464.2015.EW

 

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.)

 

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia,

 

że w dniu 21.06.2019r. na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo”, ul. Robotnicza 246,
82-300 Elbląg zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 18.12.2015r. zmienionej decyzją
Nr ROŚ.6131.464.2015.EW z dnia 07.12.2017r.

 

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 k.p.a., informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu, w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

Stosownie do art. 79 ust. 2 ustawy z dnia kodeks postępowania administracyjnego strona ma prawo brać udział w przeprowadzeniu dowodu, może zadawać pytania stronom oraz składać wyjaśnienia. Ponadto strona w każdym stadium postepowania, a przed wydaniem decyzji ma możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1, Departamencie Ochrony Środowiska, pokój nr 246, tel. 55 239 33 42, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30 -14.30 (pt.).

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) z uwagi na złożoność prowadzonego postępowania przedłużam termin rozpatrzenia wniosku do trzech miesięcy. Nadmieniam również, że zgodnie z art. 37 k.p.a. strona ma prawo do ponaglenia. Ponaglenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Bartosz Nowak
Data wytworzenia:
Data publikacji: 03.07.2019 09:45
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 56

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował