button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-02-08 08:25:08

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg nr ROŚ.6220.31.2018.AZ z dnia 6.02.2019r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko


„Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego Mak Chemii”

Elbląg, dnia 6.02.2019r.

ROŚ.6220.31.2018.AZ

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg

  • działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) informuję o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku i jego ochronie http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/115 danych o raporcie o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego Mak Chemii”, inwestor: MAK-CHEMIA Sp. z o. o. Sp. k. ul. Panieńska 17/18, 82-300 Elbląg; opracowany przez zespół Kancelaria Prawno Konsultingowa Lex Procura ul. M. Kopernika 3, 82-220 Stare Pole w składzie dr inż. Andrzej R. Reindl i mgr inż. Michał Karcz, Stare Pole, 17.01.2019r.

 

  • działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2081 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 23.01.2019r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku usługowego Mak Chemii” na środowisko.

Jednocześnie informuję, że w dniu 27.08.2018r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Elbląg, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w którym jest ona wyłożona do wglądu w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30. – 14.30 (pt.).

Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym  na adres ros@umelblag.pl, ustnie do protokołu lub pisemnie do Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, w terminie 30 dni od daty ukazania się niniejszej informacji. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi i wnioski złożone po upływie w/w terminu pozostawione zostaną bez rozpoznania.

 

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r.  informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,  reprezentowana przez Prezydenta Miasta Elbląg.

  • Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: iod@umelblag.pl
  • Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane innym podmiotom.
  • Podawane dane osobowe będą przechowywane bezterminowo, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych z wykluczeniem, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
  • Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
  • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Raport załącznik ROS_MakChemia _ 17 01 2019.pdf 2019-02-08 08:28:19 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 08.02.2019 07:25
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 146

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował