button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-01-07 12:46:29

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.38.2018.BC z dnia 4.01.2018r. o wystąpieniu do organów opiniujących (RDOŚ, PPIS, Wód Polskich) o wydanie opinii w/s decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:


„Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”.

Elbląg, dnia 4.01.2019

ROŚ.6220.38.2018.BC

 

O B W I E S Z C Z E N I E

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2018 poz. 2081 ze zm) oraz art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096
z późn. zm.),  w związku z prowadzonym postępowaniem wszczętym w dniu 4.12.2018r. na wniosek  Firmy TJ GROUP Sp. z o.o. Sp. k. Al. Gen. Władysława Sikorskiego 19/175, 10-088 Olsztyn w imieniu której działa Pan Krzysztof Hoffmann ul. Słoneczna 24/2, 82-300 Elbląg w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Rozbudowa zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Elblągu przy zbiegu ulic Królewieckiej i Częstochowskiej”.

 

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia Strony postępowania :

  1. o wystąpieniu pismem z dnia 01.2019r. nr ROŚ.6220.38.2018.BC do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu;
  1. o wystąpieniu pismem z dnia 01.2019r. nr ROŚ.6220.38.2018.BC do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dla Miasta i Powiatu Elbląg o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko
    i ewentualnego zakresu raportu;
  1. o wystąpieniu pismem z dnia 01.2019r. nr ROŚ.6220.38.2018.BC do Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ewentualnego zakresu raportu.

 Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Jednocześnie, zgodnie z art. 10 § 1 Kodeks postępowania administracyjnego informuję o uprawnieniu stron do czynnego udziału w każdym stadium postępowania. Strony mogą zapoznać się
z dokumentacją postępowania, w tym treścią zebranych materiałów, dowodów i zgłoszonych żądań oraz wypowiedzieć na ich temat w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane
po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.01.2019 11:46
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 119

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował