button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-07-03 15:07:07

Obwieszczenie Nr ROŚ.6220.17.2018.BC z dnia 3.07.2018r. o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia


„Budowa budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi oraz miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną i drogową w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka

Elbląg, dnia 3.07.2018r.

ROŚ.6220.17.2018.BC

O B W I E S Z C Z E N I E

 

            Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U z 2017r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 36 i  art. 49 ustawy  
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257
z późn. zm.), 

                                                           Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia Strony postępowania

                                                                           

o przedłużeniu do dnia 31.07.2018r. terminu rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa budynków wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi oraz miejscami postojowymi i infrastrukturą techniczną i drogową w Elblągu przy ul. Płk. Dąbka”, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy.

Zgodnie z art. 37 k.p.a. strona ma prawo do ponaglenia. Ponaglenie składa się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem organu prowadzącego postepowanie.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego – niniejsze zawiadomienie zostało podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie niniejszego zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Barbara Chowałko
Data wytworzenia:
Data publikacji: 03.07.2018 14:07
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 134

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował