button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2018-02-27 09:24:41

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Elbląg Nr ROŚ.6131.16.2018.AZ z dnia 26.02.2018r. o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej Nr 177/3, obręb 11 przy ul. Płk. Dąbka 112 w Elblągu.


Elbląg, dnia 26.02.2018r.

ROŚ.6131.16.2018.AZ

O B W I E S Z C Z E N I E

      Na podstawie art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 83, art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2018, poz. 142 ze zm.),

Prezydent Miasta Elbląg

zawiadamia

o zakończeniu postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek Elbląskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka” ul. Gwiezdna 26/27, 82-300 Elbląg w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie drzew zlokalizowanych na terenie działki ewidencyjnej Nr 177/3, obręb 11 przy ul. Płk. Dąbka 112 w Elblągu.    

W związku z powyższym informuję, że osoby mające interes prawny w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia mają możliwość przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Akta sprawy dostępne są w Urzędzie Miejskim w Elblągu, Referacie Ochrony Środowiska ul. Łączności 1, pokój nr 241  w godz. 730- 1530 (wtorek 730- 1630 , piątek  730- 1430).

Brak wniosków i uwag w tym terminie spowoduje wydanie przedmiotowej decyzji na podstawie materiału dowodowego znajdującego się w aktach sprawy.

W niniejszej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, w związku z powyższym zgodnie z art. 83a ust. 7 ustawy o ochronie przyrody oraz art. 49 k.p.a., informacja o zakończeniu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Elblągu oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Elblągu. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.02.2018 08:24
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 184

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował