button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-10-14 12:34:42

Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.19.2011.AZ z dnia 14.10.2011r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia


„Budowa stadionu miejskiego w Elblągu”

Elbląg, dnia 14.10.2011r.

DGKiOŚ-ROŚ.6220.19.2011.AZ    

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga 

-       działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=5280&type=E danych o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa stadionu miejskiego w Elblągu” inwestor: Gmina Miasto Elbląg, autorzy - zespół w składzie: Jacek Słupek, Łukasz Stępień, Mariusz Gunia, Radom, wrzesień 2011 r.

 

-       działając na podstawie art. 33 i art. 79 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości że w dniu 13.10.2011r. przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia: „Budowa stadionu miejskiego w Elblągu” na środowisko.
 

Jednocześnie informuję, że w dniu 19.08.2011r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Prezydent Miasta Elbląg, a organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla Miasta i Powiatu Elbląg i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie.

Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w którym jest ona wyłożona do wglądu w godz. 730 – 1530. Raport o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114


Wszelkie uwagi i  wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać pocztą elektroniczną na adres
dgkios@umelblag.pl lub pisemnie do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Elblągu  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląg.  

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Raport oddziaływania na środowisko załącznik Raport wersja ostateczna.pdf 2011-10-14 12:41:05 Zalewska Anna

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Anna Zalewska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 14.10.2011 11:34
Data aktualizacji: 14.10.2011 11:36
Liczba wyświetleń: 618

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Nr DGKiOŚ-ROŚ.6220.19.2011.AZ z dnia 14.10.2011r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia 14.10.2011 11:34 Anna Zalewska