button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2011-05-20 10:18:56

Informacja Nr GKiOŚ-OS.6220.10.2011.AZ z dnia 20.05.2011r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o uzupełnieniu raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pt.


„Ocena wartości przyrodniczej drzew dla inwestycji pn.: Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej - bis w Elblągu ”

Elbląg, dnia 20.05.2011r.

GKiOŚ-OS.6220.10.2011.AZGKiOŚ.OŚ.IX.7625-8/2011

Informacja Prezydenta Miasta Elbląga

Działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) informuje o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/wykaz.psml?stl=1&unit=5280&type=E danych o uzupełnieniu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pt. „Ocena wartości przyrodniczej drzew dla inwestycji pn.: Budowa drogi powiatowej – ul. Wschodniej - bis w Elblągu ” inwestor: Prezydent Miasta Elbląga – zarządca dróg w mieście Elblągu w imieniu którego działa Naczelnik Wydziału Zarząd Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu autorzy: mgr inż. Piotr Dmochowski i mgr Henryk Roszman, Gdynia, maj 2011r.

Informuje się o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1, pokój nr 241, w którym jest ona wyłożona do wglądu w godz. 730 – 1530. Uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/kat/id/114

Wszelkie uwagi i  wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy można składać pocztą elektroniczną na adres wgkios@umelblag.pl lub pisemnie do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego  w Elblągu  w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej informacji.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Prezydent Miasta Elbląga.

Załączniki

Komentarz Typ Nazwa Data Dodał
Ocena wartości przyrodniczej drzew załącznik OCENA WARTOSCI PRZYRODNICZEJ.pdf 2011-05-20 10:19:58 Strycharczyk Agnieszka
dokumentacja fotograficzna załącznik dokumentacja fot.pdf 2011-05-20 11:06:55 Strycharczyk Agnieszka
waloryzacja przyrodnicza drzew 1 załącznik waloryzacja ark 1.pdf 2011-05-20 11:08:50 Strycharczyk Agnieszka
waloryzacja przerodnicza drzew 2 załącznik waloryzacja ark 2.pdf 2011-05-20 11:09:19 Strycharczyk Agnieszka
wykaz szaty roślinnej w obszarze planowanej inwestycji 1 załącznik wykaz szaty roslinnej planowanej do wycinki.pdf 2011-05-20 11:10:42 Strycharczyk Agnieszka
wykaz szaty roślinnej w obszarze planowanej inwestycji 2 załącznik Wykaz szaty roslinnej planowanej do wycinki 1.pdf 2011-05-20 11:10:51 Strycharczyk Agnieszka

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Agnieszka Strycharczyk
Data wytworzenia:
Data publikacji: 20.05.2011 09:18
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 624

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował