button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-12-27 09:41:08

Informacja z dn. 23.12.2010r. o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wniosek Tomasza Szloser dla przedsięwzięcia


Odprowadzanie wód opadowych na działkach nr 128, 131 - obr 32, odprowadzenie wód drenażowych na działce nr 138 obr. 32 i wykonanie wylotów wód opadowych i drenażowych oraz likwidacja rowu melioracyjnego.

Elbląg 23.12.2010r.
GKiOŚ.OŚ.III.6210-47/2010

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego
o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Prezydent Miasta Elbląg działając na podstawie art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (T j. Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 z późn zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu w dniu 20.12.2010r. na wniosek Pana Tomasza Szlosera prowadzącego działalność gospodarczą pn. Agroturystyczny Zajazd „Malibu” – Tomasz Szloser, zam. ul. Obozowa 9C  82-110 Sztutowo zostało wszczęte postępowanie, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:
1.  odprowadzanie wód opadowych w ilości 17,78 dm3/s (podczas opadu deszczu o natężeniu 131 dm3/s x ha) i wód drenażowych w ilości 17,20 dm3/s, do kanału melioracji podstawowej „O” na działce ewid. grunt. nr 128 obręb 32 w Elblągu
2.  odprowadzanie wód opadowych dwoma wylotami w ilości każdy po 1,64 dm3/s (podczas opadu deszczu o natężeniu 131 dm3/s x ha) do rowu melioracji szczegółowej „O-48” na działce ewid. grunt. nr 130 obręb 32 w Elblągu
3.  odprowadzanie wód drenażowych w ilości 3,12 dm3/s, do rowu melioracji szczegółowej O-47” na działce ewid. grunt. nr 138 obręb 32 w Elblągu
4.  likwidację rowu melioracji szczegółowej „O-47” na działce ewid. grunt. nr 118/2 obręb 32 w Elblągu
5.   wykonanie wylotów:  
      -  wód opadowych i drenażowych do kanału podstawowego „O” na działce
         ewid. grunt. nr 128 obręb 32,
      -  wód opadowych (2 szt.) do rowu „O-48” na działce ewid. grunt. nr 130
         obręb 32 w Elblągu
      -  wód drenażowych do rowu „O-47” na działce ewid. grunt. nr 138 obręb 32
         w Elblągu
     -  (wlotu) na działce ewid. grunt. nr 130 i nr 132 obręb 32 w Elblągu wód z 
         rowu „O-48” do projektowanego drenażu,

w związku z planowana budową Budynku hotelowego i odnowy biologicznej przy ul. Nizinnej w Elblągu.

Jednocześnie informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, pokój 240, w godzinach 730-1530 (tel. 55 239 31 50).


Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna: Prezydent Miasta Elbląga
Osoba publikująca: Małgorzata Sokołowska
Data wytworzenia:
Data publikacji: 27.12.2010 08:41
Data aktualizacji:
Liczba wyświetleń: 713

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował