button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2017-01-05 12:01:31

INFORMACJA dla właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości


Urząd Miejski w Elblągu informuje, że  od 01 stycznia 2008 roku obowiązują przepisy  art. 4a znowelizowanej ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1234 ze zmianami)), nakładające na właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dot. stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych  nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze danej jednostki samorządu lub jej części.

Ponadto na podstawie cytowanego wyżej przepisu samorządy gminne mają obowiązek publikowania co roku, do końca pierwszego kwartału roku następnego zbiorczych danych dot. czynszów w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz na stronie internetowej urzędu gminy.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własności innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Obowiązek udostępniania informacji o czynszach obejmuje :

  • wynajmujących – właścicieli domów mieszkalnych nie należących do publicznych zasobów mieszkaniowych,
  • zarządców nieruchomościami.

Zgodnie z przepisami art. 186a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku  o gospodarce nieruchomościami zarządcy nieruchomości mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu dwa razy do roku, w terminie miesiąca liczonego od końca każdego półrocza tj. do 31 lipca  oraz do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać zarządcy nieruchomości jest określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2007 r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz.U. Nr 250, poz.1873 z 2007 r.).

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20072501873/O/D20071873.pdf

 

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 05.01.2017 11:01
Data aktualizacji: 15.10.2018 07:42
Liczba wyświetleń: 890

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 INFORMACJA dla właścicieli domów mieszkalnych i zarządców nieruchomości 05.01.2017 11:01 Marcin Jacek Kownacki