button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:41:56

03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-roboty.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót (posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym).

Do wniosku należy dołączyć: / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/
1.Plan sytuacyjny w skali 1:500  odcinka pasa drogowego z oznaczeniem granic pasa drogowego i podaniem wymiarów  jego zajęcia – 2 egz., które zostaną dołączone do wydanych decyzji.
2.Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1:10 000 z zaznaczoną trasą sieci – 1 egz.
3.Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego, zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem UM w Elblągu oraz zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji (wymagany w przypadku gdy zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) lub projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu  drogowego - 1 egz.
4.Harmonogram  i technologię robót odtworzeniowych – 1egz.
5.Oświadczenie Gminy Miasto Elbląg o realizowanym zadaniu – 1 egz.
6.Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do reprezentowania Inwestora – 1 egz.
7.Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (
t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 
35 1030 1218 0000 0000 9030 1624 – 1egz.
8.Kopie dokumentów jak w p.6 wniosku jeżeli organem wydającym nie jest  Prezydent Miasta Elbląg.

Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem.

Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wydaniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
lub Sekretariat 1 i 2 DRID

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust 2 pkt.1, ust.3, 4, 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie  z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 ze zm.).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1, 6, 8, 13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r.  poz. 216 z późn.zm. ) oraz z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r. poz.615 ze zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r.  poz. 260 z późń.zm.)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Departamentu zarząd dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.
 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:41
Data aktualizacji: 07.10.2013 14:14
Liczba wyświetleń: 921

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 27.12.2012 19:02 Marek Pawlikowski
2 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 26.03.2012 09:03 Dorota Mikołajczyk
3 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 23.03.2012 11:45 Dorota Mikołajczyk
4 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 23.03.2012 11:21 Dorota Mikołajczyk
5 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 13.06.2011 10:38 Dorota Mikołajczyk
6 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:46 Marcin Jacek Kownacki
7 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:41 Marcin Jacek Kownacki