button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:41:56

03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-roboty.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót (posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym).

Do wniosku należy dołączyć:
• Plan sytuacyjny w skali 1:500 odcinka pasa drogowego z oznaczeniem granic pasa drogowego i podaniem wymiarów jego zajęcia – 2 egz.
• Zatwierdzony projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa (w przypadku zajęcia jezdni i chodnika) lub projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu drogowego - 1 egz.
• Harmonogram i technologię robót odtworzeniowych (wersja do pobrania: harmonogram.doc) – 1egz.
• Oświadczenie o posiadaniu pozwolenia na budowę (Departament Urbanistyki i Architektury) lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ* jeżeli organem wydającym nie jest Prezydent Miasta Elbląga. - 1egz
• Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor (do pobrania: plik: wniosek pełnomocnictwa.doc) – 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust 2 pkt.1, ust.3, 4, 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.) oraz z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Departamentu Zarządu Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:41
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:38
Liczba wyświetleń: 353

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:46 Marcin Jacek Kownacki
2 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:41 Marcin Jacek Kownacki