button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:41:56

03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym.


Procedura dotyczy uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (realizacja przyłączy, sieci infrastruktury technicznej, inne roboty w pasie drogowym).

Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-roboty.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę ulicy i cel zajęcia pasa, powierzchnię oraz planowany okres zajęcia odcinka pasa drogowego, powierzchnię rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym, nazwę wykonawcy robót oraz imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie robót (posiadającej odpowiednie uprawnienia zgodnie z prawem budowlanym).

Do wniosku należy dołączyć: / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/Do wniosku dołączam: / załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/1.    Plan sytuacyjny w skali 1:500  odcinka pasa drogowego z oznaczeniem granic pasa drogowego i podaniem wymiarów  jego zajęcia – 2 egz., które zostaną dołączone do wydanych decyzji.2.    Plan orientacyjny w skali 1:1000 lub 1:10 000 z zaznaczoną trasą sieci – 1 egz.3.    Projekt organizacji ruchu drogowego w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego, zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem UM w Elblągu oraz zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji (wymagany w przypadku gdy zajęcie pasa wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych) lub projekt sposobu zabezpieczenia terenu pasa drogowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa ruchu  drogowego - 1 egz.4.    Harmonogram  i technologię robót odtworzeniowych – 1egz.5.    Oświadczenie Gminy Miasto Elbląg o realizowanym zadaniu – 1 egz.6.    Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do reprezentowania Inwestora – 1 egz.7.    Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 6191 3398 – 1egz. 8.    Kopie dokumentów jak w p.6 wniosku jeżeli organem wydającym nie jest  Prezydent Miasta Elbląg.9.    inne:...................................................................................................................................................................** * Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem. Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wydaniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.     U W A G A  !

1.        Wniosek o zajęcie pasa drogowego należy złożyć z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed planowanym terminem jego zajęcia.

2.        Obszar  zajęty obejmuje cały teren budowy tj. miejsce wykopu , odkładu, urobku , składowania materiałów , powierzchnię zajętą przez sprzęt , barakowozy , jak również drogi objazdowe i dojazdowe (za wyjątkiem objazdu po istniejącej sieci dróg).

3.        Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115z późn. zm.)

 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust 2 pkt.1, ust.3, 4, 8, 9 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115z późn. zm.) (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2012 r. Nr 61, poz. 615).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.) oraz z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115z późn. zm.) (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi pobiera się kary pieniężne w wysokości dziesięciokrotnej należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń.zm.)
Przez zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia rozumie się: zajęcie pasa drogowego bez zgody Departamentu Zarządu Dróg, przekroczenie terminu zajęcia lub zajęcie większej powierzchni niż określona w zezwoleniu.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:41
Data aktualizacji: 23.03.2012 11:21
Liczba wyświetleń: 274

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 13.06.2011 10:38 Dorota Mikołajczyk
2 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:46 Marcin Jacek Kownacki
3 03 - Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym. 07.02.2010 19:41 Marcin Jacek Kownacki