button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:14:07

07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności.


Stroną decyzji administracyjnej jest wnioskodawca.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-wyłączność.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP
(PESEL), zajętą powierzchnię , proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć: /załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/
1.Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji (dla każdej lokalizacji) – 2 egz. (zostanie dołączony do decyzji)
2.Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  zajęciem pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (
t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr
35 1030 1218 0000 0000 9030 1624 – 1egz.
3.Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy / osoby – 1 egz.
4.Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu (w przypadku oznaczonym * ) – 1 egz.
5.Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (dotyczy m. in.  rusztowań zajmujących cały chodnik) – 1 egz.
6.Kopia dokumentów jak w pkt. 4 jeżeli organem wydającym nie był Prezydent Miasta Elbląga.


Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem

Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg Sekretariat 1 i 2 DRID

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust.2 pkt 4, ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 260 z późń.zm.).
• Stawki opłaty naliczane są zgodnie  z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z póżn. zm.).


Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz

wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1,6, 8,13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 260 z późń.zm.)

oraz Uchwała Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r.poz.615 z póżn. zm.).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od

daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty

na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 260 z późń.zm.).

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:14
Data aktualizacji: 07.10.2013 14:18
Liczba wyświetleń: 599

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 27.12.2012 19:13 Marek Pawlikowski
2 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 26.03.2012 09:40 Dorota Mikołajczyk
3 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 23.03.2012 12:00 Dorota Mikołajczyk
4 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 13.06.2011 10:17 Dorota Mikołajczyk
5 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 07.02.2010 20:14 Marcin Jacek Kownacki