button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:14:07

07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności.


Stroną decyzji administracyjnej jest wnioskodawca.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-wyłączność.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), zajętą powierzchnię , proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć: /załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenia/1.        Plan sytuacyjno – wysokościowy w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji (dla każdej lokalizacji) – 2 egz. (zostanie dołączony do decyzji)2.        Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  zajęciem pasa drogowego, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225 poz. 1635 z późn. zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł. Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 6191 3398 – 1egz. 3.        Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy / osoby – 1 egz.4.        Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu (w przypadku oznaczonym * ) – 1 egz.5.        Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (dotyczy m. in.  rusztowań zajmujących cały chodnik) – 1 egz.6.        Kopia dokumentów jak w pkt. 4 jeżeli organem wydającym nie był Prezydent Miasta Elbląga. Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku 

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust.2 pkt 4, ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga . (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r. poz. 615).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz z Uchwałą Nr XI/305/2011 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 grudnia 2011 r. (podjętą na podstawie art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych – tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086 z późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga . (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 07.02.2012 r. poz. 615).
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń. zm).


Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:14
Data aktualizacji: 23.03.2012 12:00
Liczba wyświetleń: 234

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 13.06.2011 10:17 Dorota Mikołajczyk
2 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 07.02.2010 20:14 Marcin Jacek Kownacki