button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 20:14:07

07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności.


Stroną decyzji administracyjnej jest wnioskodawca.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-wyłączność.doc) zawierający: imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu i numer NIP (PESEL), zajętą powierzchnię , proponowaną lokalizację, termin zajęcia pasa drogowego.

Do wniosku należy dołączyć: 
• Plan sytuacyjny w skali 1:500 lub1:1000 z zaznaczeniem proponowanej lokalizacji zajęcia na prawach wyłączności – 2 egz.
• Zatwierdzony projekt organizacji ruchu w obrębie prowadzonych robót jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy, ogranicza widoczność lub powoduje zmiany w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych (dotyczy rusztowań zajmujących cały chodnik) – 1egz.
• Oświadczenie o posiadaniu uzgodnienia wydanego przez Wydział Strategii i Rozwoju Urzędu Miejskiego na lokalizację ogródków letnich,
• Zgoda konserwatora zabytków- w przypadku lokalizacji np. ogródków letnich na terenach wpisanych do rejestru zabytków,
• Pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje wnioskodawca (do pobrania: wniosek pełnomocnictwa.doc) 1 egz.

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty:
• zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku
• za zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, zgodnie z art. 40 ust. 1,ust.2 pkt 4, ust. 4, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115). Stawki opłaty naliczane są zgodnie z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Termin i sposób załatwienia:
Wydanie zezwolenia lub jego odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej, w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów.

Podstawa prawna:
Art. 20 pkt 8, art. 40 ust. 1-:-6, 8-:-13a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115) oraz z Uchwałą Nr XXII/511/2005 Rady Miejskiej w Elblągu z dn.14.04.2005 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Elbląga. (Dz. Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2005 r. Nr 61, poz. 892).

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia zarządca drogi pobiera karę pieniężną w wysokości dziesięciokrotnej wielkości należnej opłaty na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późń. zm).

 

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 20:14
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:17
Liczba wyświetleń: 211

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 07 - Zajęcie pasa drogowego – na prawach wyłączności. 07.02.2010 20:14 Marcin Jacek Kownacki