button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:34:34

01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku).


Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody itp.) lub ruchem drogowym.
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę*. (Departament Urbanistyki i Architektury)
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-lokalizacja.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:/ załączniki nie dotyczące danej sprawy należy przekreślić i zaparafować skreślenie/
1.Mapa do celów projektowych z proponowaną trasą przebiegu sieci wraz z opisem przedmiotowej sieci oraz technologią wykonania – 2 egz. (zostanie dołączona do decyzji)
2.Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy/osoby – 1 egz.
3.Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z  uzyskaniem zezwolenia na lokalizację / przebudowę / remont w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu, zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. A w związku z częścią IV załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1282) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej, podlega opłacie skarbowej, w wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii, dokonane przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy (w przypadku złożenia odpisu /wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, ul. Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 35 1030 1218 0000 0000 9030 1624– 1 egz.
4.Kopię dokumentów, o których mowa w pkt 4 wniosku w przypadku gdy zostały one wydane przez organ inny niż Prezydent Miasta Elbląga – 1 egz.
5.Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu – 1 egz.

Składane do wniosku załączniki muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem
Brak wymaganych załączników lub brak skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku


UWAGA!
W przypadku drogi nieurządzonej, przebieg projektowanego uzbrojenia należy wrysować na koncepcji drogowej !


Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg lub Sekretariat 1i2 DRID

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

(t.j. Dz. U. z 2013r. poz.260 z późn. zm. )


Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ) *. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym).Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.* lub w terminie określonym przez DRID w przypadku jej braku.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:34
Data aktualizacji: 07.10.2013 14:09
Liczba wyświetleń: 893

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 27.12.2012 18:59 Marek Pawlikowski
2 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 27.12.2012 18:53 Marek Pawlikowski
3 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 27.12.2012 18:51 Marek Pawlikowski
4 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 26.03.2012 08:35 Dorota Mikołajczyk
5 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 23.03.2012 11:51 Dorota Mikołajczyk
6 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 23.03.2012 10:58 Dorota Mikołajczyk
7 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 13.06.2011 10:42 Dorota Mikołajczyk
8 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 07.02.2010 19:34 Marcin Jacek Kownacki