button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:34:34

01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku).


Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń

nie związanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody itp.) lub ruchem drogowym.
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę*. (Departament urbanistyki i Architektury).
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-lokalizacja.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
1.Mapa do celów projektowych z proponowaną trasą sieci wraz z opisem przedmiotowej sieci oraz 
  technologią wykonania - 2 egz. (zostanie dołączona do decyzji).
2. Oświadczenie o uprawnieniu do samodzielnego reprezentowania firmy/osoby - 1 egz.
3. Pełnomocnictwo udzielone przez Inwestora do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach
    związanych z uzyskaniem zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym obiektów lub urządzeń nie 
    związanych z gospodarką drogową lub obsługą ruchu zgodnie z art. 1 ust.1 pkt 1 lit. A w związku z
    częścią IV załacznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006 r. Nr
    225 poz. 1635 z późń.zm.) - od złożonego dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa
    lub prokury oraz jego odpis wypis lub kopia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 17 zł.
     Zgodnie z częścią II załącznika do ustawy o opłacie skarbowej podlega opłacie skarbowej w
     wysokości 5,00 zł poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu wypisu lub kopii dokonane
    przez organy administracji rządowej lub samorządowej, od każdej pełnej lub zaczętej stronicy ( w
    przypadku złożenia odpisu/wypisu/ lub kopii pełnomocnictwa należy okazać jego oryginał celem
    poświadczenia za zgodność). Opłatę skarbową można uiścić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego,
    ul.Łączności 1 lub bezgotówkowo na rachunek bankowy nr 53 1160 2202 0000 0000 6191 3398 
    - 1 egz.
4. Kopię dokumentów, o których mowa w pkt. 4 wniosku w przypadku gdy zostały one wydane przez
    organ inny niż Prezydent Miasta Elbląga - 1 egz.
5. Oświadczenie Gminy o realizowanym zadaniu - 1 egz.

Składane do wniosku załączniki  muszą być podpisane przez wnioskodawcę i potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Brak wymaganych załączników lub skreśleń będzie skutkował wystawieniem postanowienia o uzupełnienie wniosku.
UWAGA!
W przypadku drogi nieurządzonej przebieg projektowanego uzbrojenia należy wrysować na koncepcji drogowej! 

 
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późń.zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ) *. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)
Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.* lub w terminie określonym przez DZD w przypadku jej braku.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:34
Data aktualizacji: 23.03.2012 11:51
Liczba wyświetleń: 285

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 23.03.2012 10:58 Dorota Mikołajczyk
2 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 13.06.2011 10:42 Dorota Mikołajczyk
3 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 07.02.2010 19:34 Marcin Jacek Kownacki