button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2010-02-07 19:34:34

01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku).


Procedura dotyczy uzyskania zgody (decyzji administracyjnej) na lokalizację w pasie drogowym urządzeń nie związanych z gospodarką drogową (kanalizacja deszczowa, sanitarna, gazociąg, linia energetyczna, sieć telekomunikacyjna, przyłącza w/w sieci, schody itp.) lub ruchem drogowym.
Decyzja administracyjna zezwalająca na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym wymagana jest w każdym przypadku, jeżeli budowa przedmiotowego urządzenia obcego wiąże się z umieszczeniem go „pod”, „na” lub „nad” terenem pasa drogowego wymaga uzyskania pozwolenia na budowę lub zgody organu wydającego pozwolenie na budowę*. (Departament urbanistyki i Architektury).
Stroną decyzji administracyjnej jest zawsze inwestor. W imieniu inwestora, wniosek o wydanie decyzji może złożyć osoba lub podmiot przez niego upoważniony.

Wymagane dokumenty:
Wniosek (wersja do pobrania: wniosek-lokalizacja.doc) zawierający: nazwę, dokładny adres, NIP i numer telefonu wnioskodawcy, nazwę i miejsce inwestycji, nazwę i adres inwestora.

Do wniosku należy dołączyć:
• Projekt budowlany lub projekt zagospodarowania wraz z opisem technicznym instalacji , wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane (w przypadku przejść poprzecznych pod drogą należy dołączyć profil poprzeczny z rzędnymi urządzeń infrastruktury istniejącej i projektowanej) - 2 egz.
• ważną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - 1 egz. (jeżeli wymagana przepisami Prawa Budowlanego) lub ważną decyzję o USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
• pełnomocnictwo, jeżeli nie występuje inwestor (do pobrania: wniosek pełnomocnictwa.doc)
• inne (zależnie od charakteru zamierzonej inwestycji, DZD UM w Elblągu może żądać dodatkowych dokumentów)

Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Podawcze Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Elblągu,
ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg, tel. 55 239 31 12

Opłaty: zgodne z informacją umieszczoną na druku wniosku

Termin załatwienia:
Wydanie zgody na lokalizację następuje w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna:
Art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późń.zm.)

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Prezydenta Miasta Elbląga.

Informacje dodatkowe:
Przedmiotowa decyzja jest wymagana do otrzymania pozwolenia na budowę lub przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ) *. Nie upoważnia ona do rozpoczęcia robót budowlanych (patrz.: Zajęcie pasa drogowego - roboty w pasie drogowym)
Ważność przedmiotowej decyzji: w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.* lub w terminie określonym przez DZD w przypadku jej braku.

* zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

Informacje o artykule

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
Osoba publikująca: Marcin Jacek Kownacki
Data wytworzenia:
Data publikacji: 07.02.2010 19:34
Data aktualizacji: 13.06.2011 10:42
Liczba wyświetleń: 324

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 01 - Lokalizacja w pasie drogowym urządzeń lub obiektów nie związanych z gospodarką drogową lub ruchem drogowym (wydawana na podstawie złożonego wniosku). 07.02.2010 19:34 Marcin Jacek Kownacki