button
   
 
pomniejsz powiększ
 

 
drukuj Stworz PDF

2019-06-04 14:11:18

Informacja Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 04.06.2019 r.


wydanie decyzji znak: DUA-A.6740.1.225.2019.MC pozwolenia na przebudowę stacji paliw przy ul. Rawskiej 22-26A w Elblągu, na działkach nr 70 i 71/2 obręb 20.

Zgodnie z art. 72 ust. 6, w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.). informuję, że dnia 03.06.2019 r. została wydana decyzja Nr 225/2019 znak: DUA-A.6740.1.225.2019.MC   pozwolenia na  przebudowę stacji paliw  przy  ul.  Rawskiej 22-26A w Elblągu, na działkach nr 70 i 71/2 obręb 20.

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się w terminie 14 od daty podania do publicznej wiadomości, z treścią  decyzji  oraz dokumentacją sprawy w  Departamencie  Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu przy ul. Łączności 1.

Zawiadomienie niniejsze uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

Informacje o artykule

Podmiot publikujący: Departament Urbanistyki i Architektury
Osoba odpowiedzialna: Monika Czajkowska
Osoba publikująca: Agnieszka Stemporzecka
Data wytworzenia:
Data publikacji: 04.06.2019 13:11
Data aktualizacji: 10.06.2019 13:41
Liczba wyświetleń: 93

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Informacja Prezydenta Miasta z dnia 04.06.2019 r. 04.06.2019 13:11 Agnieszka Stemporzecka